dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhilei Xu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EEXi Wang, Zhenyu Guo, Xuezheng Liu, Zhilei Xu, Haoxiang Lin, Xiaoge Wang, Zheng Zhang: Hang analysis: fighting responsiveness bugs. EuroSys 2008: 177-190
2EEZhenyu Guo, Xi Wang, Jian Tang, Xuezheng Liu, Zhilei Xu, Ming Wu, M. Frans Kaashoek, Zheng Zhang: R2: An Application-Level Kernel for Record and Replay. OSDI 2008: 193-208
1EEXi Wang, Zhilei Xu, Xuezheng Liu, Zhenyu Guo, Xiaoge Wang, Zheng Zhang: Conditional correlation analysis for safe region-based memory management. PLDI 2008: 45-55

Coauthor Index

1Zhenyu Guo [1] [2] [3]
2M. Frans Kaashoek [2]
3Haoxiang Lin [3]
4Xuezheng Liu [1] [2] [3]
5Jian Tang [2]
6Xi Wang [1] [2] [3]
7Xiaoge Wang [1] [3]
8Ming Wu [2]
9Zheng Zhang [1] [2] [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)