dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Li-Yi Wei

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
12EEStanley Tzeng, Li-Yi Wei: Parallel white noise generation on a GPU via cryptographic hash. SI3D 2008: 79-87
11EELi-Yi Wei, Jianwei Han, Kun Zhou, Hujun Bao, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Inverse texture synthesis. ACM Trans. Graph. 27(3): (2008)
10EELi-Yi Wei: Parallel Poisson disk sampling. ACM Trans. Graph. 27(3): (2008)
2007
9EELvdi Wang, Xi Wang, Peter-Pike J. Sloan, Li-Yi Wei, Xin Tong, Baining Guo: Rendering from compressed high dynamic range textures on programmable graphics hardware. SI3D 2007: 17-24
8EEJianye Lu, Athinodoros S. Georghiades, Andreas Glaser, Hongzhi Wu, Li-Yi Wei, Baining Guo, Julie Dorsey, Holly E. Rushmeier: Context-aware textures. ACM Trans. Graph. 26(1): (2007)
2006
7EEJin Huang, Xiaohan Shi, Xinguo Liu, Kun Zhou, Li-Yi Wei, Shang-Hua Teng, Hujun Bao, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Subspace gradient domain mesh deformation. ACM Trans. Graph. 25(3): 1126-1134 (2006)
6EEJianwei Han, Kun Zhou, Li-Yi Wei, Minmin Gong, Hujun Bao, Xinming Zhang, Baining Guo: Fast example-based surface texture synthesis via discrete optimization. The Visual Computer 22(9-11): 918-925 (2006)
2004
5EELi-Yi Wei: Tile-based texture mapping on graphics hardware. Graphics Hardware 2004: 55-63
2003
4EELi-Yi Wei: Texture synthesis from multiple sources. SIGGRAPH 2003
2001
3EELi-Yi Wei, Marc Levoy: Texture synthesis over arbitrary manifold surfaces. SIGGRAPH 2001: 355-360
2000
2EELi-Yi Wei, Marc Levoy: Fast texture synthesis using tree-structured vector quantization. SIGGRAPH 2000: 479-488
1999
1EELi-Yi Wei: Deterministic Texture Analysis and Synthesis Using Tree Structure Vector Quantization. SIBGRAPI 1999: 207-214

Coauthor Index

1Hujun Bao [6] [7] [11]
2Julie Dorsey [8]
3Athinodoros S. Georghiades [8]
4Andreas Glaser [8]
5Minmin Gong [6]
6Baining Guo [6] [7] [8] [9] [11]
7Jianwei Han [6] [11]
8Jin Huang [7]
9Marc Levoy [2] [3]
10Xinguo Liu [7]
11Jianye Lu [8]
12Holly E. Rushmeier [8]
13Xiaohan Shi [7]
14Harry Shum (Heung-Yeung Shum) [7] [11]
15Peter-Pike J. Sloan [9]
16Shang-Hua Teng [7]
17Xin Tong [9]
18Stanley Tzeng [12]
19Lvdi Wang [9]
20Xi Wang [9]
21Hongzhi Wu [8]
22Xinming Zhang [6]
23Kun Zhou [6] [7] [11]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)