dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Chen-Hsing Wang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
3EEChih-Yen Lo, Chen-Hsing Wang, Kuo-Liang Cheng, Jing-Reng Huang, Chih-Wea Wang, Shin-Moe Wang, Cheng-Wen Wu: STEAC: A Platform for Automatic SOC Test Integration. IEEE Trans. VLSI Syst. 15(5): 541-545 (2007)
2006
2EEChen-Hsing Wang, Chih-Yen Lo, Min-Sheng Lee, Jen-Chieh Yeh, Chih-Tsun Huang, Cheng-Wen Wu, Shi-Yu Huang: A network security processor design based on an integrated SOC design and test platform. DAC 2006: 490-495
2005
1EEChih-Pin Su, Chen-Hsing Wang, Kuo-Liang Cheng, Chih-Tsun Huang, Cheng-Wen Wu: Design and test of a scalable security processor. ASP-DAC 2005: 372-375

Coauthor Index

1Kuo-Liang Cheng [1] [3]
2Chih-Tsun Huang [1] [2]
3Jing-Reng Huang [3]
4Shi-Yu Huang [2]
5Min-Sheng Lee [2]
6Chih-Yen Lo [2] [3]
7Chih-Pin Su [1]
8Chih-Wea Wang [3]
9Shin-Moe Wang [3]
10Cheng-Wen Wu [1] [2] [3]
11Jen-Chieh Yeh [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)