dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Satoshi Morita

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2002
2 S. Hashimoto, Seinosuke Narita, Hironori Kasahara, Katsuhiko Shirai, T. Kobayashi, Atsuo Takanishi, Shigeki Sugano, Jin'ichi Yamaguchi, H. Sawada, Hideaki Takanobu, Koji Shibuya, Toshio Morita, T. Kurata, N. Onoe, K. Ouchi, T. Noguchi, Yosihiro Niwa, Seikon Nagayama, Hirokazu Tabayashi, I. Matsui, Motoki Obata, H. Matsuzaki, A. Murasugi, T. Kobayashi, S. Haruyama, Tetsuhiko Okada, Y. Hidaki, Y. Taguchi, Keiichiro Hoashi, E. Morikawa, Y. Iwano, D. Araki, J. Suzuki, M. Yokoyama, I. Dawa, Daisuke Nishino, Sadatoshi Inoue, T. Hirano, Eiji Soga, S. Gen, T. Yanada, K. Kato, S. Sakamoto, Y. Ishii, Shigeru Matsuo, Y. Yamamoto, Kensuke Sato, T. Hagiwara, T. Ueda, N. Honda, Kazuo Hashimoto, T. Hanamoto, S. Kayaba, T. Kojima, Hiroyasu Iwata, H. Kubodera, R. Matsuki, T. Nakajima, K. Nitto, D. Yamamoto, Y. Kamizaki, S. Nagaike, Y. Kunitake, Satoshi Morita: Humanoid Robots in Waseda University-Hadaly-2 and WABIAN. Auton. Robots 12(1): 25-38 (2002)
2001
1 Satoshi Morita, Toshiyuki Kondo, Koji Ito: Estimation of Forearm Movement from EMG signal and Application to Prosthetic Hand Control. ICRA 2001: 3692-3697

Coauthor Index

1D. Araki [2]
2I. Dawa [2]
3S. Gen [2]
4T. Hagiwara [2]
5T. Hanamoto [2]
6S. Haruyama [2]
7Kazuo Hashimoto [2]
8S. Hashimoto [2]
9Y. Hidaki [2]
10T. Hirano [2]
11Keiichiro Hoashi [2]
12N. Honda [2]
13Sadatoshi Inoue [2]
14Y. Ishii [2]
15Koji Ito [1]
16Y. Iwano [2]
17Hiroyasu Iwata [2]
18Y. Kamizaki [2]
19Hironori Kasahara [2]
20K. Kato [2]
21S. Kayaba [2]
22T. Kobayashi [2]
23T. Kojima [2]
24Toshiyuki Kondo [1]
25H. Kubodera [2]
26Y. Kunitake [2]
27T. Kurata [2]
28I. Matsui [2]
29R. Matsuki [2]
30Shigeru Matsuo [2]
31H. Matsuzaki [2]
32E. Morikawa [2]
33Toshio Morita [2]
34A. Murasugi [2]
35S. Nagaike [2]
36Seikon Nagayama [2]
37T. Nakajima [2]
38Seinosuke Narita [2]
39Daisuke Nishino [2]
40K. Nitto [2]
41Yosihiro Niwa [2]
42T. Noguchi [2]
43Motoki Obata [2]
44Tetsuhiko Okada [2]
45N. Onoe [2]
46K. Ouchi [2]
47S. Sakamoto [2]
48Kensuke Sato [2]
49H. Sawada [2]
50Koji Shibuya [2]
51Katsuhiko Shirai [2]
52Eiji Soga [2]
53Shigeki Sugano [2]
54J. Suzuki [2]
55Hirokazu Tabayashi [2]
56Y. Taguchi [2]
57Atsuo Takanishi [2]
58Hideaki Takanobu [2]
59T. Ueda [2]
60Jin'ichi Yamaguchi [2]
61D. Yamamoto [2]
62Y. Yamamoto [2]
63T. Yanada [2]
64M. Yokoyama [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)