dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Eiji Soga

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2002
2 S. Hashimoto, Seinosuke Narita, Hironori Kasahara, Katsuhiko Shirai, T. Kobayashi, Atsuo Takanishi, Shigeki Sugano, Jin'ichi Yamaguchi, H. Sawada, Hideaki Takanobu, Koji Shibuya, Toshio Morita, T. Kurata, N. Onoe, K. Ouchi, T. Noguchi, Yosihiro Niwa, Seikon Nagayama, Hirokazu Tabayashi, I. Matsui, Motoki Obata, H. Matsuzaki, A. Murasugi, T. Kobayashi, S. Haruyama, Tetsuhiko Okada, Y. Hidaki, Y. Taguchi, Keiichiro Hoashi, E. Morikawa, Y. Iwano, D. Araki, J. Suzuki, M. Yokoyama, I. Dawa, Daisuke Nishino, Sadatoshi Inoue, T. Hirano, Eiji Soga, S. Gen, T. Yanada, K. Kato, S. Sakamoto, Y. Ishii, Shigeru Matsuo, Y. Yamamoto, Kensuke Sato, T. Hagiwara, T. Ueda, N. Honda, Kazuo Hashimoto, T. Hanamoto, S. Kayaba, T. Kojima, Hiroyasu Iwata, H. Kubodera, R. Matsuki, T. Nakajima, K. Nitto, D. Yamamoto, Y. Kamizaki, S. Nagaike, Y. Kunitake, Satoshi Morita: Humanoid Robots in Waseda University-Hadaly-2 and WABIAN. Auton. Robots 12(1): 25-38 (2002)
1999
1 Jin'ichi Yamaguchi, Eiji Soga, Sadatoshi Inoue, Atsuo Takanishi: Development of a Bipedal Humanoid Robot: Control Method of Whole Body Cooperative Dynamic Biped Walking. ICRA 1999: 368-374

Coauthor Index

1D. Araki [2]
2I. Dawa [2]
3S. Gen [2]
4T. Hagiwara [2]
5T. Hanamoto [2]
6S. Haruyama [2]
7Kazuo Hashimoto [2]
8S. Hashimoto [2]
9Y. Hidaki [2]
10T. Hirano [2]
11Keiichiro Hoashi [2]
12N. Honda [2]
13Sadatoshi Inoue [1] [2]
14Y. Ishii [2]
15Y. Iwano [2]
16Hiroyasu Iwata [2]
17Y. Kamizaki [2]
18Hironori Kasahara [2]
19K. Kato [2]
20S. Kayaba [2]
21T. Kobayashi [2]
22T. Kojima [2]
23H. Kubodera [2]
24Y. Kunitake [2]
25T. Kurata [2]
26I. Matsui [2]
27R. Matsuki [2]
28Shigeru Matsuo [2]
29H. Matsuzaki [2]
30E. Morikawa [2]
31Satoshi Morita [2]
32Toshio Morita [2]
33A. Murasugi [2]
34S. Nagaike [2]
35Seikon Nagayama [2]
36T. Nakajima [2]
37Seinosuke Narita [2]
38Daisuke Nishino [2]
39K. Nitto [2]
40Yosihiro Niwa [2]
41T. Noguchi [2]
42Motoki Obata [2]
43Tetsuhiko Okada [2]
44N. Onoe [2]
45K. Ouchi [2]
46S. Sakamoto [2]
47Kensuke Sato [2]
48H. Sawada [2]
49Koji Shibuya [2]
50Katsuhiko Shirai [2]
51Shigeki Sugano [2]
52J. Suzuki [2]
53Hirokazu Tabayashi [2]
54Y. Taguchi [2]
55Atsuo Takanishi [1] [2]
56Hideaki Takanobu [2]
57T. Ueda [2]
58Jin'ichi Yamaguchi [1] [2]
59D. Yamamoto [2]
60Y. Yamamoto [2]
61T. Yanada [2]
62M. Yokoyama [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)