dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Y. Iwano

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2002
2 S. Hashimoto, Seinosuke Narita, Hironori Kasahara, Katsuhiko Shirai, T. Kobayashi, Atsuo Takanishi, Shigeki Sugano, Jin'ichi Yamaguchi, H. Sawada, Hideaki Takanobu, Koji Shibuya, Toshio Morita, T. Kurata, N. Onoe, K. Ouchi, T. Noguchi, Yosihiro Niwa, Seikon Nagayama, Hirokazu Tabayashi, I. Matsui, Motoki Obata, H. Matsuzaki, A. Murasugi, T. Kobayashi, S. Haruyama, Tetsuhiko Okada, Y. Hidaki, Y. Taguchi, Keiichiro Hoashi, E. Morikawa, Y. Iwano, D. Araki, J. Suzuki, M. Yokoyama, I. Dawa, Daisuke Nishino, Sadatoshi Inoue, T. Hirano, Eiji Soga, S. Gen, T. Yanada, K. Kato, S. Sakamoto, Y. Ishii, Shigeru Matsuo, Y. Yamamoto, Kensuke Sato, T. Hagiwara, T. Ueda, N. Honda, Kazuo Hashimoto, T. Hanamoto, S. Kayaba, T. Kojima, Hiroyasu Iwata, H. Kubodera, R. Matsuki, T. Nakajima, K. Nitto, D. Yamamoto, Y. Kamizaki, S. Nagaike, Y. Kunitake, Satoshi Morita: Humanoid Robots in Waseda University-Hadaly-2 and WABIAN. Auton. Robots 12(1): 25-38 (2002)
1997
1EEMasahide Yoneyama, Y. Iwano, Akihiro Ohtake, Katsuhiko Shirai: Facial Expressions Recognition Using Discrete Hopfield Neural Network. ICIP (1) 1997: 117-120

Coauthor Index

1D. Araki [2]
2I. Dawa [2]
3S. Gen [2]
4T. Hagiwara [2]
5T. Hanamoto [2]
6S. Haruyama [2]
7Kazuo Hashimoto [2]
8S. Hashimoto [2]
9Y. Hidaki [2]
10T. Hirano [2]
11Keiichiro Hoashi [2]
12N. Honda [2]
13Sadatoshi Inoue [2]
14Y. Ishii [2]
15Hiroyasu Iwata [2]
16Y. Kamizaki [2]
17Hironori Kasahara [2]
18K. Kato [2]
19S. Kayaba [2]
20T. Kobayashi [2]
21T. Kojima [2]
22H. Kubodera [2]
23Y. Kunitake [2]
24T. Kurata [2]
25I. Matsui [2]
26R. Matsuki [2]
27Shigeru Matsuo [2]
28H. Matsuzaki [2]
29E. Morikawa [2]
30Satoshi Morita [2]
31Toshio Morita [2]
32A. Murasugi [2]
33S. Nagaike [2]
34Seikon Nagayama [2]
35T. Nakajima [2]
36Seinosuke Narita [2]
37Daisuke Nishino [2]
38K. Nitto [2]
39Yosihiro Niwa [2]
40T. Noguchi [2]
41Motoki Obata [2]
42Akihiro Ohtake [1]
43Tetsuhiko Okada [2]
44N. Onoe [2]
45K. Ouchi [2]
46S. Sakamoto [2]
47Kensuke Sato [2]
48H. Sawada [2]
49Koji Shibuya [2]
50Katsuhiko Shirai [1] [2]
51Eiji Soga [2]
52Shigeki Sugano [2]
53J. Suzuki [2]
54Hirokazu Tabayashi [2]
55Y. Taguchi [2]
56Atsuo Takanishi [2]
57Hideaki Takanobu [2]
58T. Ueda [2]
59Jin'ichi Yamaguchi [2]
60D. Yamamoto [2]
61Y. Yamamoto [2]
62T. Yanada [2]
63M. Yokoyama [2]
64Masahide Yoneyama [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)