dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Lei Shi

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
45EEJia-kuan Ma, Lei Shi, Ya-sha Wang, Hong Mei: Process Aspect: Handling Crosscutting Concerns during Software Process Improvement. ICSP 2009: 124-135
44EEHai Jin, Guofu Xiang, Feng Zhao, Deqing Zou, Min Li, Lei Shi: VMFence: a customized intrusion prevention system in distributed virtual computing environment. ICUIMC 2009: 391-399
43EELei Shi, Shenghui Su, Zhengrong Xiang: Design of a Passport Anti-forgery System Based on Digital Signature Schemes. PAISI 2009: 101-111
2008
42EELei Shi, Guochang Gu, Haibo Liu, Jing Shen: A Semantic Annotation Algorithm Based on Image Regional Object Ontology. CSSE (4) 2008: 540-543
41EELei Shi, Ming Zhou: Improved Sentence Alignment on Parallel Web Pages Using a Stochastic Tree Alignment Model. EMNLP 2008: 505-513
40EEChanghua Sun, Bin Liu, Lei Shi: Efficient and Low-Cost Hardware Defense Against DNS Amplification Attacks. GLOBECOM 2008: 2062-2066
39EEShikui Tu, Lei Shi, Lei Xu: A Comparative Study on Data Smoothing Regularization for Local Factor Analysis. ICANN (1) 2008: 265-274
38EEYue Zhang, Bin Liu, Lei Shi, Jingnan Yao, Laxmi N. Bhuyan: Quantum-Adaptive Scheduling for Multi-Core Network Processors. ICDCS 2008: 554-561
37EELei Shi, Li Cai, En Li, Zi-ze Liang, Zengguang Hou: Nonlinear Calibration of pH Sensor Based on the Back-propagation Neural Network. ICNSC 2008: 1300-1304
36EEShenghui Su, Jian Li, Lei Shi: Operation of Super Long Integers in Cryptographic Applications. PDCAT 2008: 363-369
35EEChuanxiong Guo, Haitao Wu, Kun Tan, Lei Shi, Yongguang Zhang, Songwu Lu: Dcell: a scalable and fault-tolerant network structure for data centers. SIGCOMM 2008: 75-86
34EELei Shi: Bayesian Ying-Yang Harmony Learning for Local Factor Analysis: A Comparative Investigation. Oppositional Concepts in Computational Intelligence 2008: 209-232
33EELei Shi, Changbin Liu, Bin Liu: Network utility maximization for triple-play services. Computer Communications 31(10): 2257-2269 (2008)
2007
32EELei Shi, Bin Liu, Changhua Sun, Zhengyu Yin, Laxmi N. Bhuyan, H. Jonathan Chao: Flow-slice: a novel load-balancing scheme for multi-path switching systems. ANCS 2007: 45-46
31EEXiang-xi Meng, Ya-sha Wang, Lei Shi, Feng-jian Wang: A Process Pattern Language for Agile Methods. APSEC 2007: 374-381
30EEChangbin Liu, Lei Shi, Bin Liu: Utility-Based Bandwidth Allocation for Triple-Play Services. ECUMN 2007: 327-336
29EELei Shi, Yao Yao, Lin Wei: On the Compression of Markov Prediction Model. FSKD (1) 2007: 512-516
28EELei Shi, Yuyan Sun, Lin Wei: Effect of Scheduling Discipline on CPU-MEM Load Sharing System. GCC 2007: 242-249
27EEChanghua Sun, Lei Shi, Chengchen Hu, Bin Liu: DRR-SFF: A Practical Scheduling Algorithm to Improve the Performance of Short Flows. ICNS 2007: 13
26EELei Shi, Yue Zhang, Jianming Yu, Bo Xu, Bin Liu, Jun Li: On the Extreme Parallelism Inside Next-Generation Network Processors. INFOCOM 2007: 1379-1387
25EELei Shi, Gao Xia, Bin Liu: Performance Guarantees for Flow-Mapping Parallel Packet Switch. IPCCC 2007: 109-116
24EELei Shi, Masamitsu Onishi, Kiyoshi Kobayashi: A Public-Private-Partnership model with moral hazard of SPC and bank. SMC 2007: 1824-1829
2006
23EELei Shi, Cheng Niu, Ming Zhou, Jianfeng Gao: A DOM Tree Alignment Model for Mining Parallel Data from the Web. ACL 2006
22EELei Shi, Lei Xu: Comparative Investigation on Dimension Reduction and Regression in Three Layer Feed-Forward Neural Network. ICANN (1) 2006: 51-60
21EELei Shi, Lei Xu: Local Factor Analysis with Automatic Model Selection: A Comparative Study and Digits Recognition Application. ICANN (2) 2006: 260-269
20EEZhili Zhang, Lei Shi, Shen Guo, Deyu Qi, Fugang Li: Appling Association Rule to Web Prediction. IMSCCS (2) 2006: 522-527
19EELei Shi, Bin Liu, Wenjie Li, Beibei Wu, Yunhao Liu: DS-PPS: A Practical Framework to Guarantee Differentiated QoS in Terabit Routers with Parallel Packet Switch. INFOCOM 2006
18EELei Shi, Ying-Jie Han, Xiaoguang Ding, Lin Wei, Zhimin Gu: An SPN-Based Integrated Model for Web Prefetching and Caching. J. Comput. Sci. Technol. 21(4): 482-489 (2006)
17EELei Shi, Alexander Borst: Propagation of photon noise and information transfer in visual motion detection. Journal of Computational Neuroscience 20(2): 167-178 (2006)
2005
16EELei Shi, Rada Mihalcea: Putting Pieces Together: Combining FrameNet, VerbNet and WordNet for Robust Semantic Parsing. CICLing 2005: 100-111
15EELei Shi, Zhimin Gu, Yunxia Pei, Lin Wei II: A PPM Prediction Model Based on Web Objects' Popularity. FSKD (2) 2005: 110-119
14EEWenjie Li, Lei Shi, Yang Xu, Bin Liu: Efficient Approach to Merge and Segment IP Packets. ICCNMC 2005: 1042-1051
13EELei Shi, Xin Yang, Hailang Pan: Face Modeling Using Grid Light and Feature Point Extraction. ICCSA (1) 2005: 896-904
12EEXiaochun Yang, Chen Li, Ge Yu, Lei Shi: XGuard: A System for Publishing XML Documents without Information Leakage in the Presence of Data Inference. ICDE 2005: 1124-1125
11EEHailang Pan, Yuncai Liu, Lei Shi: Modeling of Elastic Articulated Objects and Its Parameters Determination from Image Contours. ICIAP 2005: 527-534
10EELei Shi, Xin Yang, Hailang Pan: 3-D Face Modeling from Two Views and Grid Light. ICIAP 2005: 994-1001
9EELei Shi, Zhimin Gu, Lin Wei, Yun Shi: Quantitative Analysis of Zipf's Law on Web Cache. ISPA 2005: 845-852
8EEWenjie Li, Bin Liu, Lei Shi, Yang Xu, Dapeng Wu: Preemptive Packet-Mode Scheduling to Improve TCP Performance. IWQoS 2005: 246-258
7EEHailang Pan, Yuncai Liu, Lei Shi: Motion Estimation of Elastic Articulated Objects from Image Points and Contours. PReMI 2005: 533-537
6EELei Shi, Xiaoguang Ding, Lin Wei, Zhimin Gu: SPN Model for Web Prefetching and Caching. SKG 2005: 24
5EELei Shi, Bing Song, Xiaoguang Ding, Zhimin Gu, Lin Wei: Web Prefetching Control Model Based on Prefetch-Cache Interaction. SKG 2005: 30
4EELei Shi, Yangjie Cao, Xiaoguang Ding, Lin Wei, Zhimin Gu: An Adaptive PPM Prediction Model Based on Pruning Technique. SKG 2005: 55
3EELei Shi, Fabien Campagne: Building a protein name dictionary from full text: a machine learning term extraction approach. BMC Bioinformatics 6: 88 (2005)
2EEZhenming Liu, Changkang Huang, Keqiang Fan, Ping Wei, Hao Chen, Shiyong Liu, Jianfeng Pei, Lei Shi, Bo Li, Kun Yang, Ying Liu, Luhua Lai: Virtual Screening of Novel Noncovalent Inhibitors for SARS-CoV 3C-like Proteinase. Journal of Chemical Information and Modeling 45(1): 10-17 (2005)
2004
1EELei Shi, Zhimin Gu, Lin Wei II, Yun Shi: Popularity-Based Selective Markov Model. Web Intelligence 2004: 504-507

Coauthor Index

1Laxmi N. Bhuyan [32] [38]
2Alexander Borst [17]
3Li Cai [37]
4Fabien Campagne [3]
5Yangjie Cao [4]
6H. Jonathan Chao [32]
7Hao Chen [2]
8Xiaoguang Ding [4] [5] [6] [18]
9Keqiang Fan [2]
10Jianfeng Gao [23]
11Guochang Gu [42]
12Zhimin Gu [1] [4] [5] [6] [9] [15] [18]
13Chuanxiong Guo [35]
14Shen Guo [20]
15Ying-Jie Han [18]
16Zengguang Hou [37]
17Chengchen Hu [27]
18Changkang Huang [2]
19Hai Jin [44]
20Kiyoshi Kobayashi [24]
21Luhua Lai [2]
22Bo Li [2]
23Chen Li [12]
24En Li [37]
25Fugang Li [20]
26Jian Li [36]
27Jun Li [26]
28Min Li [44]
29Wenjie Li [8] [14] [19]
30Zi-ze Liang [37]
31Bin Liu [8] [14] [19] [25] [26] [27] [30] [32] [33] [38] [40]
32Changbin Liu [30] [33]
33Haibo Liu [42]
34Shiyong Liu [2]
35Ying Liu [2]
36Yuncai Liu [7] [11]
37Yunhao Liu [19]
38Zhenming Liu [2]
39Songwu Lu [35]
40Jia-kuan Ma [45]
41Hong Mei [45]
42Xiang-xi Meng [31]
43Rada Mihalcea [16]
44Cheng Niu [23]
45Masamitsu Onishi [24]
46Hailang Pan [7] [10] [11] [13]
47Jianfeng Pei [2]
48Yunxia Pei [15]
49Deyu Qi [20]
50Jing Shen [42]
51Yun Shi [1] [9]
52Bing Song [5]
53Shenghui Su [36] [43]
54Changhua Sun [27] [32] [40]
55Yuyan Sun [28]
56Kun Tan [35]
57Shikui Tu [39]
58Feng-jian Wang [31]
59Ya-sha Wang [31] [45]
60Lin Wei [4] [5] [6] [9] [18] [28] [29]
61Ping Wei [2]
62Lin Wei II [1] [15]
63Beibei Wu [19]
64Dapeng Wu [8]
65Haitao Wu [35]
66Gao Xia [25]
67Guofu Xiang [44]
68Zhengrong Xiang [43]
69Bo Xu [26]
70Lei Xu [21] [22] [39]
71Yang Xu [8] [14]
72Kun Yang [2]
73Xiaochun Yang [12]
74Xin Yang [10] [13]
75Jingnan Yao [38]
76Yao Yao [29]
77Zhengyu Yin [32]
78Ge Yu [12]
79Jianming Yu [26]
80Yongguang Zhang [35]
81Yue Zhang [26] [38]
82Zhili Zhang [20]
83Feng Zhao [44]
84Ming Zhou [23] [41]
85Deqing Zou [44]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)