dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Dapeng Wu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
46EEBing Han, Feng Wu, Dapeng Wu: Image representation by compressed sensing. ICIP 2008: 1344-1347
45 Zhen Cao, Jiejun Kong, Mario Gerla, Dapeng Wu: A Randomized Complexity-theoretic Model of Bio-inspired Mobile Epidemics via Close Contact. ITSL 2008: 23-28
44EEYijun Sun, Dapeng Wu: A RELIEF Based Feature Extraction Algorithm. SDM 2008: 188-195
43EEHao Yin, Chuang Lin, Qian Zhang, Zhijia Chen, Dapeng Wu: TrustStream: A Secure and Scalable Architecture for Large-Scale Internet Media Streaming. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 18(12): 1692-1702 (2008)
42EEArun Avudainayagam, John M. Shea, Dapeng Wu: Hyper-Trellis Decoding of Pixel-Domain Wyner-Ziv Video Coding. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 18(5): 557-568 (2008)
41EEJieyan Fan, Dapeng Wu, Kejie Lu, Antonio Nucci: An efficient data structure for network anomaly detection. Security and Communication Networks 1(2): 107-124 (2008)
40EEDapeng Wu, Rohit Negi: Power control and scheduling for guaranteeing quality of service in cellular networks. Wireless Communications and Mobile Computing 8(1): 75-92 (2008)
39EEXiaochen Li, Dapeng Wu: Power control and channel allocation for real-time applications in cellular networks. Wireless Communications and Mobile Computing 8(6): 705-713 (2008)
2007
38EEJiejun Kong, Xiaoyan Hong, Dapeng Wu, Mario Gerla: Complexity-theoretic Modeling of Biological Cyanide Poisoning as Security Attack in Self-organizing Networks. BIBE 2007: 914-921
37EERuyan Wang, Dapeng Wu, Fang Guo: Data Burst Statistics and Performance Analysis of Optical Burst Switching Networks with Self-Similar Traffic. SNPD (3) 2007: 974-978
36EEKejie Lu, Dapeng Wu, Jieyan Fan, Sinisa Todorovic, Antonio Nucci: Robust and efficient detection of DDoS attacks for large-scale internet. Computer Networks 51(18): 5036-5056 (2007)
35EEJianfeng Wang, Yuguang Fang, Dapeng Wu: Enhancing the performance of medium access control for WLANs with multi-beam access point. IEEE Transactions on Wireless Communications 6(2): 556-565 (2007)
34EEXiaojiang Du, Dapeng Wu: Joint Design of Routing and Medium Access Control for Hybrid Mobile Ad Hoc Networks. MONET 12(1): 57-68 (2007)
33EEJing Zhao, Dapeng Wu, Deniz Erdogmus, Yuguang Fang, Zhihai He: Adaptive motion estimation schemes using maximum mutual information criterion. Wireless Communications and Mobile Computing 7(2): 205-215 (2007)
32EEDapeng Wu, Rohit Negi: Effective capacity channel model for frequency-selective fading channels. Wireless Networks 13(3): 299-310 (2007)
2006
31EEJieyan Fan, Dapeng Wu, Kejie Lu, Antonio Nucci: Design of Bloom Filter Array for Network Anomaly Detection. GLOBECOM 2006
30EETao Jiang, Kejie Lu, Dapeng Wu, Guangxi Zhu: On The Uniform Companding Transform for Reducing PAPR of MCM Signals. GLOBECOM 2006
29EEXiaochen Li, Dapeng Wu: Power Control and Dynamic Channel Allocation for Delay Sensitive Applications in Wireless Networks. GLOBECOM 2006
28EEChengzhi Li, Hao Che, San-qi Li, Dapeng Wu: A New Wireless Channel Fade Duration Model for Exploiting Multi-User Diversity Gain and Its Applications. WOWMOM 2006: 377-383
27EEYanchao Zhang, Wei Liu, Yuguang Fang, Dapeng Wu: Secure localization and authentication in ultra-wideband sensor networks. IEEE Journal on Selected Areas in Communications 24(4): 829-835 (2006)
26EEZhihai He, Dapeng Wu: Resource allocation and performance analysis of wireless video sensors. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 16(5): 590-599 (2006)
25EEJianfeng Wang, Hongqiang Zhai, Yuguang Fang, John M. Shea, Dapeng Wu: OMAR: Utilizing Multiuser Diversity in Wireless Ad Hoc Networks. IEEE Trans. Mob. Comput. 5(12): 1764-1779 (2006)
24EEYihong Zhou, Dapeng Wu, Scott Nettles: On MAC-layer denial of service attacks in IEEE 802.11 ad hoc networks: analysis and counter measures. IJWMC 1(3/4): 268-275 (2006)
23EEDapeng Wu, Rohit Negi: Effective Capacity-Based Quality of Service Measures for Wireless Networks. MONET 11(1): 91-99 (2006)
22EEGuohong Cao, Dapeng Wu, Hongyi Wu, Junshan Zhang: Guest Editorial. MONET 11(4): 537-538 (2006)
21EEQi He, Dapeng Wu, Pradeep K. Khosla: A secure incentive architecture for ad hoc networks. Wireless Communications and Mobile Computing 6: 333-346 (2006)
2005
20EEHao Yin, Chuang Lin, Feng Qiu, Xuening Liu, Dapeng Wu: TrustStream: a novel secure and scalable media streaming architecture. ACM Multimedia 2005: 295-298
19EEYijun Sun, Sinisa Todorovic, Jian Li, Dapeng Wu: Unifying the error-correcting and output-code AdaBoost within the margin framework. ICML 2005: 872-879
18EEWenjie Li, Bin Liu, Lei Shi, Yang Xu, Dapeng Wu: Preemptive Packet-Mode Scheduling to Improve TCP Performance. IWQoS 2005: 246-258
17EEDapeng Wu, Rohit Negi: Effective Capacity Channel Model for Frequency-selective Fading Channels. QSHINE 2005: 43
16EEJiejun Kong, Dapeng Wu, Xiaoyan Hong, Mario Gerla: Mobile traffic sensor network versus motion-MIX: tracing and protecting mobile wireless nodes. SASN 2005: 97-106
15EEZhihai He, Yongfang Liang, Lulin Chen, Ishfaq Ahmad, Dapeng Wu: Power-Rate-Distortion Analysis for Wireless Video Communication Under Energy Constraints. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 15(5): 645-658 (2005)
14EEDapeng Wu, Y. Thomas Hou, Wenwu Zhu, Zhihai He, Ya-Qin Zhang: Adaptive QoS control for real-time video communication over wireless channels. IJAHUC 1(1/2): 27-37 (2005)
13EEGanesan Ramachandran, Vignesh Krishnan, Dapeng Wu, Zhihai He: A model-based adaptive motion estimation scheme using Renyi's entropy for wireless video. J. Visual Communication and Image Representation 16(4-5): 432-449 (2005)
12EEDapeng Wu: QoS provisioning in wireless networks. Wireless Communications and Mobile Computing 5: 957-969 (2005)
2004
11EEDapeng Wu, Rohit Negi: Effective Capacity-Based Quality of Service Measures for Wireless Networks. BROADNETS 2004: 527-536
2001
10 Dapeng Wu, Yiwei Thomas Hou, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang, Jon M. Peha: Streaming video over the Internet: approaches and directions. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 11(3): 282-300 (2001)
9 Dapeng Wu, Yiwei Thomas Hou, Bo Li, H. Jonathan Chao: A Per-Flow Based Node Architecture for Integrated Services Packet Networks. Telecommunication Systems 17(1-2): 135-160 (2001)
2000
8 Dapeng Wu, Yiwei Thomas Hou, Ya-Qin Zhang, H. Jonathan Chao: Optimal Mode Selection in Internet Video Communication: An End-To-End Approach. ICC (1) 2000: 264-271
7 Dapeng Wu, Yiwei Thomas Hou, Takeo Hamada, Zhi-Li Zhang, H. Jonathan Chao: A Per-Flow Based Node Architecture for Integrated Services Packet Networks. ICC (2) 2000: 1152-1158
6EEYiwei Thomas Hou, Dapeng Wu, Jason Yao, Takafumi Chujo: A Core-Stateless Buffer Management Mechanism for Differentiated Services Internet. LCN 2000: 168-176
5EEYiwei Thomas Hou, Dapeng Wu, Bo Li, Takeo Hamada, Ishfaq Ahmad, H. Jonathan Chao: A differentiated services architecture for multimedia streaming in next generation Internet. Computer Networks 32(2): 185-209 (2000)
4 Dapeng Wu, Yiwei Thomas Hou, Wenwu Zhu, Hung-Ju Lee, Ti-Hao Chiang, Ya-Qin Zhang, H. Jonathan Chao: On end-to-end architecture for transporting MPEG-4 video over the Internet. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 10(6): 923-941 (2000)
1999
3 Yiwei Thomas Hou, Dapeng Wu, Wenwu Zhu, Hung-Ju Lee, Ti-Hao Chiang, Ya-Qin Zhang: An End-To-End Architecture for Mpeg-4 Video Streaming over the Internet. ICIP (1) 1999: 254-257
2 Dapeng Wu, H. Jonathan Chao: Efficient Bandwidth Allocation and Call Admission Control for VBR Service Using UPC Parameters. INFOCOM 1999: 1044-1052
1EEDapeng Wu, Y. Thomas Hou, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang, H. Jonathan Chao: MPEG4 compressed video over the Internet. ISCAS (4) 1999: 327-331

Coauthor Index

1Ishfaq Ahmad [5] [15]
2Arun Avudainayagam [42]
3Guohong Cao [22]
4Zhen Cao [45]
5H. Jonathan Chao [1] [2] [4] [5] [7] [8] [9]
6Hao Che [28]
7Lulin Chen [15]
8Zhijia Chen [43]
9Tihao Chiang (Ti-Hao Chiang) [3] [4]
10Takafumi Chujo [6]
11Xiaojiang Du [34]
12Deniz Erdogmus [33]
13Jieyan Fan [31] [36] [41]
14Yuguang Fang [25] [27] [33] [35]
15Mario Gerla [16] [38] [45]
16Fang Guo [37]
17Takeo Hamada [5] [7]
18Bing Han [46]
19Qi He [21]
20Zhihai He [13] [14] [15] [26] [33]
21Xiaoyan Hong [16] [38]
22Yiwei Thomas Hou (Y. Thomas Hou) [1] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [14]
23Tao Jiang [30]
24Pradeep K. Khosla [21]
25Jiejun Kong [16] [38] [45]
26Vignesh Krishnan [13]
27Hung-Ju Lee [3] [4]
28Bo Li [5] [9]
29Chengzhi Li [28]
30Jian Li [19]
31San-qi Li [28]
32Wenjie Li [18]
33Xiaochen Li [29] [39]
34Yongfang Liang [15]
35Chuang Lin [20] [43]
36Bin Liu [18]
37Wei Liu [27]
38Xuening Liu [20]
39Kejie Lu [30] [31] [36] [41]
40Rohit Negi [11] [17] [23] [32] [40]
41Scott Nettles [24]
42Antonio Nucci [31] [36] [41]
43Jon M. Peha [10]
44Feng Qiu [20]
45Ganesan Ramachandran [13]
46John M. Shea [25] [42]
47Lei Shi [18]
48Yijun Sun [19] [44]
49Sinisa Todorovic [19] [36]
50Jianfeng Wang [25] [35]
51Ruyan Wang [37]
52Feng Wu [46]
53Hongyi Wu [22]
54Yang Xu [18]
55Jason Yao [6]
56Hao Yin [20] [43]
57Hongqiang Zhai [25]
58Junshan Zhang [22]
59Qian Zhang [43]
60Ya-Qin Zhang [1] [3] [4] [8] [10] [14]
61Yanchao Zhang [27]
62Zhi-Li Zhang [7]
63Jing Zhao [33]
64Yihong Zhou [24]
65Guangxi Zhu [30]
66Wenwu Zhu [1] [3] [4] [10] [14]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)