dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zengguang Hou

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EEFei Zhu, Zi-ze Liang, Tao Yang, Zengguang Hou, Xiuqing Wang: Signal Recovery Using Neural Networks for DSP Based Infrared Gas Sensor. ICNSC 2008: 1294-1299
2EELei Shi, Li Cai, En Li, Zi-ze Liang, Zengguang Hou: Nonlinear Calibration of pH Sensor Based on the Back-propagation Neural Network. ICNSC 2008: 1300-1304
2006
1EESiyao Fu, Weiming Li, Yun-Chu Zhang, Zi-ze Liang, Zengguang Hou, Min Tan, Wenbo Ye, Lian Bo, Qi Zuo: Structure-Constrained Obstacles Recognition for Power Transmission Line Inspection Robot. IROS 2006: 3363-3368

Coauthor Index

1Lian Bo [1]
2Li Cai [2]
3Siyao Fu [1]
4En Li [2]
5Weiming Li [1]
6Zi-ze Liang [1] [2] [3]
7Lei Shi [2]
8Min Tan [1]
9Xiuqing Wang [3]
10Tao Yang [3]
11Wenbo Ye [1]
12Yun-Chu Zhang [1]
13Fei Zhu [3]
14Qi Zuo [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)