dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhenming Liu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2005
3EEMordecai J. Golin, Zhenming Liu: The Structure of Optimal Prefix-Free Codes in Restricted Languages: The Uniform Probability Case. WADS 2005: 372-384
2EEZhenming Liu, Changkang Huang, Keqiang Fan, Ping Wei, Hao Chen, Shiyong Liu, Jianfeng Pei, Lei Shi, Bo Li, Kun Yang, Ying Liu, Luhua Lai: Virtual Screening of Novel Noncovalent Inhibitors for SARS-CoV 3C-like Proteinase. Journal of Chemical Information and Modeling 45(1): 10-17 (2005)
1EEJianfeng Pei, Hao Chen, Zhenming Liu, Xiaofeng Han, Qi Wang, Bin Shen, Jiaju Zhou, Luhua Lai: Improving the Quality of 3D-QSAR by Using Flexible-Ligand Receptor Models. Journal of Chemical Information and Modeling 45(6): 1920-1933 (2005)

Coauthor Index

1Hao Chen [1] [2]
2Keqiang Fan [2]
3Mordecai J. Golin [3]
4Xiaofeng Han [1]
5Changkang Huang [2]
6Luhua Lai [1] [2]
7Bo Li [2]
8Shiyong Liu [2]
9Ying Liu [2]
10Jianfeng Pei [1] [2]
11Bin Shen [1]
12Lei Shi [2]
13Qi Wang [1]
14Ping Wei [2]
15Kun Yang [2]
16Jiaju Zhou [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)