dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Da Liu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
12EEDa Liu, Xiangyang Ji, Debin Zhao, Xiaobin Zhu, Zhi Bian, Wen Gao: Performance Analysis of Dual Frame Motion Compensation. DCC 2008: 531
11EETianmiao Wang, Can Tang, Da Liu: A Hybrid Robot System Guided by Computer Tomography for Percutaneous Lung Cancer Cryosurgery. ICIRA (1) 2008: 588-596
10EEHanqing Chen, Tong Cao, Da Liu, Can Tang: An Efficient Method to Realize Space Registration in Image-Guided Robot-Assisted Surgery. ICIRA (1) 2008: 744-752
9EEDa Liu, Linan Cong, Jingmeng Liu, Dong Xu: The research on the control system of the minimally invasive surgical robot. RAM 2008: 592-597
2007
8EEGuixia Kang, Yue Ouyang, Da Liu, Huaqing Wang, Ping Zhang: Attitude Toward Wireless Applications in Healthcare Industry in China. HCI (7) 2007: 883-892
7EEDa Liu, Debin Zhao, Jun Sun, Wen Gao: Direct Mode Coding for B Pictures using Virtual Reference Picture. ICME 2007: 1363-1366
2006
6EEDa Liu, Tianmiao Wang: A Virtual Reality Training System for Robot Assisted Neurosurgery. ICAT 2006: 457-466
5EETianmiao Wang, Jun Wei, Da Liu, Lei Hu, Wenyong Liu: An Internet Robot Assistant Tele-neurosurgery System Case. IROS 2006: 2845-2849
4EEDa Liu, Tianmiao Wang: A Workflow for Robot Assisted Neurosurgery. IROS 2006: 2870-2875
3EEDa Liu, Debin Zhao, Qiang Wang, Wen Gao: An Improved Motion Vector Prediction Scheme for Video Coding. PCM 2006: 598-605
2001
2 Da Liu, Tianmiao Wang, Zigang Wang, Zesheng Tang, Zengmin Tian, Jixiang Du, Quanjun Zhao: Study On Robot-Assisted Minimally Invasive Neurosugery and its Clinical Application. ICRA 2001: 2008-2013
1 Tianmiao Wang, Da Liu, Lei Hu, Hongbo Lv, Zingang Wang, Zesheng Tang: A Simulation and Training Systems of Robot Assisted Surgery Based on Virtual Reality. MIAR 2001: 103-

Coauthor Index

1Zhi Bian [12]
2Tong Cao [10]
3Hanqing Chen [10]
4Linan Cong [9]
5Jixiang Du [2]
6Wen Gao [3] [7] [12]
7Lei Hu [1] [5]
8Xiangyang Ji [12]
9Guixia Kang [8]
10Jingmeng Liu [9]
11Wenyong Liu [5]
12Hongbo Lv [1]
13Yue Ouyang [8]
14Jun Sun [7]
15Can Tang [10] [11]
16Zesheng Tang [1] [2]
17Zengmin Tian [2]
18Huaqing Wang [8]
19Qiang Wang [3]
20Tianmiao Wang [1] [2] [4] [5] [6] [11]
21Zigang Wang [2]
22Zingang Wang [1]
23Jun Wei [5]
24Dong Xu [9]
25Ping Zhang [8]
26Debin Zhao [3] [7] [12]
27Quanjun Zhao [2]
28Xiaobin Zhu [12]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)