dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jingmeng Liu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
4EELihong Xu, Weihai Chen, Jingmeng Liu, Tao Lv: An improved quadric error metrics based on feature matrix. RAM 2008: 582
3EEDa Liu, Linan Cong, Jingmeng Liu, Dong Xu: The research on the control system of the minimally invasive surgical robot. RAM 2008: 592-597
2EEJingmeng Liu, Tianmiao Wang, Dong Xu, Linan Cong: A new algorithm research and simulation for permanent magnet synchronous motor ac servo system. RAM 2008: 965-969
1EEJingmeng Liu, Tianmiao Wang, Dong Xu, Lipeng Sun: Research on high-voltage inverter controlling system based on wave algorithm. RAM 2008: 970-975

Coauthor Index

1Weihai Chen [4]
2Linan Cong [2] [3]
3Da Liu [3]
4Tao Lv [4]
5Lipeng Sun [1]
6Tianmiao Wang [1] [2]
7Dong Xu [1] [2] [3]
8Lihong Xu [4]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)