dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jixiang Du

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2001
1 Da Liu, Tianmiao Wang, Zigang Wang, Zesheng Tang, Zengmin Tian, Jixiang Du, Quanjun Zhao: Study On Robot-Assisted Minimally Invasive Neurosugery and its Clinical Application. ICRA 2001: 2008-2013

Coauthor Index

1Da Liu [1]
2Zesheng Tang [1]
3Zengmin Tian [1]
4Tianmiao Wang [1]
5Zigang Wang [1]
6Quanjun Zhao [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)