dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhi Bian

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
1EEDa Liu, Xiangyang Ji, Debin Zhao, Xiaobin Zhu, Zhi Bian, Wen Gao: Performance Analysis of Dual Frame Motion Compensation. DCC 2008: 531

Coauthor Index

1Wen Gao [1]
2Xiangyang Ji [1]
3Da Liu [1]
4Debin Zhao [1]
5Xiaobin Zhu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)