dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Weiwei Xu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
12EEMamoru Minami, Weiwei Xu: Shape-grinding by direct position / force control with on-line constraint estimation. IROS 2008: 943-948
11EEYinpeng Chen, Weiwei Xu, Hari Sundaram, Thanassis Rikakis, Sheng-Min Liu: A dynamic decision network framework for online media adaptation in stroke rehabilitation. TOMCCAP 5(1): (2008)
2007
10EEWeiwei Xu, Hari Sundaram: Information dense summaries for review of patient performance in biofeedback rehabilitation. ACM Multimedia 2007: 457-458
9EEYinpeng Chen, Weiwei Xu, Hari Sundaram, Thanassis Rikakis, Sheng-Min Liu: Media adaptation framework in biofeedback system for stroke patient rehabilitation. ACM Multimedia 2007: 47-57
8EEWeiwei Xu, Hari Sundaram: Information dense summaries for review of patient performance in biofeedback rehabilitation. ACM Multimedia 2007: 843-846
7EEWeiwei Xu, Kun Zhou, Yizhou Yu, Qifeng Tan, Qunsheng Peng, Baining Guo: Gradient domain editing of deforming mesh sequences. ACM Trans. Graph. 26(3): 84 (2007)
6EEKun Zhou, Xin Huang, Weiwei Xu, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Direct manipulation of subdivision surfaces on GPUs. ACM Trans. Graph. 26(3): 91 (2007)
2006
5EEYinpeng Chen, Weiwei Xu, Richard Isaac Wallis, Hari Sundaram, Thanassis Rikakis, Todd Ingalls, Loren Olson, Jiping He: A real-time, multimodal biofeedback system for stroke patient rehabilitation. ACM Multimedia 2006: 501-502
4EEYinpeng Chen, He Huang, Weiwei Xu, Richard Isaac Wallis, Hari Sundaram, Thanassis Rikakis, Todd Ingalls, Loren Olson, Jiping He: The design of a real-time, multimodal biofeedback system for stroke patient rehabilitation. ACM Multimedia 2006: 763-772
3EEYanlin Weng, Weiwei Xu, Yanchen Wu, Kun Zhou, Baining Guo: 2D shape deformation using nonlinear least squares optimization. The Visual Computer 22(9-11): 653-660 (2006)
2003
2EEZhigeng Pan, Weiwei Xu, Jin Huang, Mingmin Zhang, Jiaoying Shi: Easybowling: a small bowling machine based on virtual simulation. Computers & Graphics 27(2): 231-238 (2003)
1EEWeiwei Xu, Zhigeng Pan, Mingmin Zhang: Footprint Sampling-based Motion Editing. Int. J. Image Graphics 3(2): 311-324 (2003)

Coauthor Index

1Yinpeng Chen [4] [5] [9] [11]
2Baining Guo [3] [6] [7]
3Jiping He [4] [5]
4He Huang [4]
5Jin Huang [2]
6Xin Huang [6]
7Todd Ingalls [4] [5]
8Sheng-Min Liu [9] [11]
9Mamoru Minami [12]
10Loren Olson [4] [5]
11Zhigeng Pan [1] [2]
12Qunsheng Peng [7]
13Thanassis Rikakis [4] [5] [9] [11]
14Jiaoying Shi [2]
15Harry Shum (Heung-Yeung Shum) [6]
16Hari Sundaram [4] [5] [8] [9] [10] [11]
17Qifeng Tan [7]
18Richard Isaac Wallis [4] [5]
19Yanlin Weng [3]
20Yanchen Wu [3]
21Yizhou Yu [7]
22Mingmin Zhang [1] [2]
23Kun Zhou [3] [6] [7]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)