dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yanlin Weng

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEYanlin Weng, Xiaohan Shi, Hujun Bao, Jun Zhang: Sketching MLS Image Deformations On the GPU. Comput. Graph. Forum 27(7): 1789-1796 (2008)
2006
1EEYanlin Weng, Weiwei Xu, Yanchen Wu, Kun Zhou, Baining Guo: 2D shape deformation using nonlinear least squares optimization. The Visual Computer 22(9-11): 653-660 (2006)

Coauthor Index

1Hujun Bao [2]
2Baining Guo [1]
3Xiaohan Shi [2]
4Yanchen Wu [1]
5Weiwei Xu [1]
6Jun Zhang [2]
7Kun Zhou [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)