dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Y. V. Ponomarenko

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

1999
2 Nikolay A. Kolchanov, Mikhail P. Ponomarenko, Anatoly S. Frolov, Elena A. Ananko, F. A. Kolpakov, Elena V. Ignatieva, Olga A. Podkolodnaya, T. N. Goryachkovskaya, Irina L. Stepanenko, Tatyana I. Merkulova, V. V. Babenko, Y. V. Ponomarenko, Alexey V. Kochetov, Nikolay L. Podkolodny, Denis G. Vorobiev, Sergey V. Lavryushev, Dmitry A. Grigorovich, Y. V. Kondrakhin, Luciano Milanesi, Edgar Wingender, Victor V. Solovyev, G. Christian Overton: Integrated databases and computer systems for studying eukaryotic gene expression. Bioinformatics 15(7): 669-686 (1999)
1998
1 Nikolay A. Kolchanov, Mikhail P. Ponomarenko, Alexander E. Kel, Y. V. Kondrakhin, Anatoly S. Frolov, F. A. Kolpakov, T. N. Goryachkovskaya, O. V. Kel, Elena A. Ananko, Elena V. Ignatieva, Olga A. Podkolodnaya, Vladimir N. Babenko, Irina L. Stepanenko, Aida G. Romashchenko, Tatyana I. Merkulova, Denis G. Vorobiev, Sergey V. Lavryushev, Y. V. Ponomarenko, Alexey V. Kochetov, G. B. Kolesov, Victor V. Solovyev, Luciano Milanesi, Nikolay L. Podkolodny, Edgar Wingender, T. Heinemeyer: GenExpress: A Computer System for Description, Analysis and Recognition of Regulatory Sequences in Eukaryotic Genome. ISMB 1998: 95-104

Coauthor Index

1Elena A. Ananko [1] [2]
2V. V. Babenko [2]
3Vladimir N. Babenko [1]
4Anatoly S. Frolov [1] [2]
5T. N. Goryachkovskaya [1] [2]
6Dmitry A. Grigorovich [2]
7T. Heinemeyer [1]
8Elena V. Ignatieva [1] [2]
9Alexander E. Kel [1]
10O. V. Kel [1]
11Alexey V. Kochetov [1] [2]
12Nikolay A. Kolchanov [1] [2]
13G. B. Kolesov [1]
14F. A. Kolpakov [1] [2]
15Y. V. Kondrakhin [1] [2]
16Sergey V. Lavryushev [1] [2]
17Tatyana I. Merkulova [1] [2]
18Luciano Milanesi [1] [2]
19G. Christian Overton [2]
20Olga A. Podkolodnaya [1] [2]
21Nikolay L. Podkolodny [1] [2]
22Mikhail P. Ponomarenko [1] [2]
23Aida G. Romashchenko [1]
24Victor V. Solovyev [1] [2]
25Irina L. Stepanenko [1] [2]
26Denis G. Vorobiev [1] [2]
27Edgar Wingender [1] [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)