dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

G. B. Kolesov

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

1998
2 Nikolay A. Kolchanov, Mikhail P. Ponomarenko, Alexander E. Kel, Y. V. Kondrakhin, Anatoly S. Frolov, F. A. Kolpakov, T. N. Goryachkovskaya, O. V. Kel, Elena A. Ananko, Elena V. Ignatieva, Olga A. Podkolodnaya, Vladimir N. Babenko, Irina L. Stepanenko, Aida G. Romashchenko, Tatyana I. Merkulova, Denis G. Vorobiev, Sergey V. Lavryushev, Y. V. Ponomarenko, Alexey V. Kochetov, G. B. Kolesov, Victor V. Solovyev, Luciano Milanesi, Nikolay L. Podkolodny, Edgar Wingender, T. Heinemeyer: GenExpress: A Computer System for Description, Analysis and Recognition of Regulatory Sequences in Eukaryotic Genome. ISMB 1998: 95-104
1 F. A. Kolpakov, Elena A. Ananko, G. B. Kolesov, Nikolay A. Kolchanov: GeneNet: a gene network database and its automated visualization. Bioinformatics 14(6): 529-537 (1998)

Coauthor Index

1Elena A. Ananko [1] [2]
2Vladimir N. Babenko [2]
3Anatoly S. Frolov [2]
4T. N. Goryachkovskaya [2]
5T. Heinemeyer [2]
6Elena V. Ignatieva [2]
7Alexander E. Kel [2]
8O. V. Kel [2]
9Alexey V. Kochetov [2]
10Nikolay A. Kolchanov [1] [2]
11F. A. Kolpakov [1] [2]
12Y. V. Kondrakhin [2]
13Sergey V. Lavryushev [2]
14Tatyana I. Merkulova [2]
15Luciano Milanesi [2]
16Olga A. Podkolodnaya [2]
17Nikolay L. Podkolodny [2]
18Mikhail P. Ponomarenko [2]
19Y. V. Ponomarenko [2]
20Aida G. Romashchenko [2]
21Victor V. Solovyev [2]
22Irina L. Stepanenko [2]
23Denis G. Vorobiev [2]
24Edgar Wingender [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)