dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yun-Chu Zhang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
6EEHong-Ming Wang, Zeng-Guang Hou, Jia Ma, Yun-Chu Zhang, Yong-Qian Zhang, Min Tan: Sonar Feature Map Building for a Mobile Robot. ICRA 2007: 4152-4157
2006
5EESi-Yao Fu, Yun-Chu Zhang, Xiaoguang Zhao, Zi-ze Liang, Zeng-Guang Hou, An-Min Zou, Min Tan, Wenbo Ye, Lian Bo: Motion Deblurring for a Power Transmission Line Inspection Robot. ICIC (2) 2006: 866-871
4EEYun-Chu Zhang, Si-Yao Fu, Xiaoguang Zhao, Zi-ze Liang, Min Tan, Yong-Qian Zhang: Visual Navigation for a Power Transmission Line Inspection Robot. ICIC (2) 2006: 887-892
3EEAn-Min Zou, Zeng-Guang Hou, Min Tan, Xi-Jun Chen, Yun-Chu Zhang: Tracking Control of a Mobile Robot with Kinematic Uncertainty Using Neural Networks. ICONIP (3) 2006: 721-730
2EESi-Yao Fu, Yun-Chu Zhang, Long Cheng, Zi-ze Liang, Zeng-Guang Hou, Min Tan: Motion Based Image Deblur Using Recurrent Neural Network for Power Transmission Line Inspection Robot. IJCNN 2006: 3854-3859
1EESiyao Fu, Weiming Li, Yun-Chu Zhang, Zi-ze Liang, Zengguang Hou, Min Tan, Wenbo Ye, Lian Bo, Qi Zuo: Structure-Constrained Obstacles Recognition for Power Transmission Line Inspection Robot. IROS 2006: 3363-3368

Coauthor Index

1Lian Bo [1] [5]
2Xi-Jun Chen [3]
3Long Cheng [2]
4Si-Yao Fu [2] [4] [5]
5Siyao Fu [1]
6Zeng-Guang Hou [2] [3] [5] [6]
7Zengguang Hou [1]
8Weiming Li [1]
9Zi-ze Liang [1] [2] [4] [5]
10Jia Ma [6]
11Min Tan [1] [2] [3] [4] [5] [6]
12Hong-Ming Wang [6]
13Wenbo Ye [1] [5]
14Yong-Qian Zhang [4] [6]
15Xiaoguang Zhao [4] [5]
16An-Min Zou [3] [5]
17Qi Zuo [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)