dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Mingcheng Qu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
4EEHao Wu, Guang Qiu, Xiaofei He, Yuan Shi, Mingcheng Qu, Jing Shen, Jiajun Bu, Chun Chen: Advertising keyword generation using active learning. WWW 2009: 1095-1096
3EEJunyan Zhu, Can Wang, Xiaofei He, Jiajun Bu, Chun Chen, Shujie Shang, Mingcheng Qu, Gang Lu: Tag-oriented document summarization. WWW 2009: 1195-1196
2EEMingcheng Qu, Guang Qiu, Xiaofei He, Cheng Zhang, Hao Wu, Jiajun Bu, Chun Chen: Probabilistic question recommendation for question answering communities. WWW 2009: 1229-1230
2008
1EEChao Zhou, Guang Qiu, Kangmiao Liu, Jiajun Bu, Mingcheng Qu, Chun Chen: SOPING: a Chinese customer review mining system. SIGIR 2008: 741-742

Coauthor Index

1Jiajun Bu [1] [2] [3] [4]
2Chun Chen [1] [2] [3] [4]
3Xiaofei He [2] [3] [4]
4Kangmiao Liu [1]
5Gang Lu [3]
6Guang Qiu [1] [2] [4]
7Shujie Shang [3]
8Jing Shen [4]
9Yuan Shi [4]
10Can Wang [3]
11Hao Wu [2] [4]
12Cheng Zhang [2]
13Chao Zhou [1]
14Junyan Zhu [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)