dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yanyun Chen

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
15EEHao-Da Huang, Yanyun Chen, Xing Tong, Wen-Cheng Wang: Incremental wavelet importance sampling for direct illumination. VRST 2007: 149-152
14EEXin Sun, Kun Zhou, Yanyun Chen, Stephen Lin, Jiaoying Shi, Baining Guo: Interactive relighting with dynamic BRDFs. ACM Trans. Graph. 26(3): 27 (2007)
2006
13EEXiaomao Wu, Lizhuang Ma, Can Zheng, Yanyun Chen, Ke-Sen Huang: On-Line Motion Style Transfer. ICEC 2006: 268-279
2005
12EEYanyun Chen, Lin Xia, Tien-Tsin Wong, Xin Tong, Hujun Bao, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Visual simulation of weathering by gamma-ton tracing. ACM Trans. Graph. 24(3): 1127-1133 (2005)
11EEJiaping Wang, Xin Tong, John Snyder, Yanyun Chen, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Capturing and rendering geometry details for BTF-mapped surfaces. The Visual Computer 21(8-10): 559-568 (2005)
10EEYing Song, Yanyun Chen, Xin Tong, Stephen Lin, Jiaoying Shi, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Shell radiance texture functions. The Visual Computer 21(8-10): 774-782 (2005)
2004
9EEYanyun Chen, Xin Tong, Jiaping Wang, Stephen Lin, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Shell texture functions. ACM Trans. Graph. 23(3): 343-353 (2004)
2003
8EEYanyun Chen, Stephen Lin, Hua Zhong, Ying-Qing Xu, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Realistic Rendering and Animation of Knitwear. IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. 9(1): 43-55 (2003)
7EEYanyun Chen, Hanqiu Sun, Hui Lin, Enhua Wu: Modelling and rendering of snowy natural scenery using multi-mapping techniques. Journal of Visualization and Computer Animation 14(1): 21-30 (2003)
2002
6EEYanyun Chen, Yingqing Xu, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Modeling and rendering of realistic feathers. SIGGRAPH 2002: 630-636
5EEYanyun Chen, Ying-Qing Xu, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Interactive multiresolution hair modeling and editing. ACM Trans. Graph. 21(3): 620-629 (2002)
4EEYanyun Chen, Ying-Qing Xu, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Modeling and rendering of realistic feathers. ACM Trans. Graph. 21(3): 630-636 (2002)
2001
3EEYing-Qing Xu, Yanyun Chen, Stephen Lin, Hua Zhong, Enhua Wu, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Photorealistic rendering of knitwear using the lumislice. SIGGRAPH 2001: 391-398
2EEFeng Jinhui, Yanyun Chen, Yan Tao, Enhua Wu: Leaf Movement Simulation. J. Comput. Sci. Technol. 16(2): 189- (2001)
1EEZhang Xiaopeng, Yanyun Chen, Enhua Wu: Hair Image Generation Using Connected Texels. J. Comput. Sci. Technol. 16(4): 341-350 (2001)

Coauthor Index

1Hujun Bao [12]
2Baining Guo [3] [4] [5] [6] [8] [9] [10] [11] [12] [14]
3Hao-Da Huang [15]
4Ke-Sen Huang [13]
5Feng Jinhui [2]
6Stephen Lin [3] [8] [9] [10] [14]
7Hui Lin [7]
8Lizhuang Ma [13]
9Jiaoying Shi [10] [14]
10Harry Shum (Heung-Yeung Shum) [3] [4] [5] [6] [8] [9] [10] [11] [12]
11John Snyder [11]
12Ying Song [10]
13Hanqiu Sun [7]
14Xin Sun [14]
15Yan Tao [2]
16Xin Tong [9] [10] [11] [12]
17Xing Tong [15]
18Jiaping Wang [9] [11]
19Wen-Cheng Wang [15]
20Tien-Tsin Wong [12]
21Enhua Wu [1] [2] [3] [7]
22Xiaomao Wu [13]
23Lin Xia [12]
24Zhang Xiaopeng [1]
25Ying-Qing Xu [3] [4] [5] [8]
26Yingqing Xu [6]
27Can Zheng [13]
28Hua Zhong [3] [8]
29Kun Zhou [14]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)