dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Ya-Qin Zhang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
85EEDong Liu, Xiaoyan Sun, Feng Wu, Ya-Qin Zhang: Edge-Oriented Uniform Intra Prediction. IEEE Transactions on Image Processing 17(10): 1827-1836 (2008)
2007
84EEDong Liu, Xiaoyan Sun, Feng Wu, Shipeng Li, Ya-Qin Zhang: Image Compression With Edge-Based Inpainting. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 17(10): 1273-1287 (2007)
83EERuiqin Xiong, Jizheng Xu, Feng Wu, Shipeng Li, Ya-Qin Zhang: Subband Coupling Aware Rate Allocation for Spatial Scalability in 3-D Wavelet Video Coding. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 17(10): 1311-1324 (2007)
2006
82EEYu Sun, Ishfaq Ahmad, Dongdong Li, Ya-Qin Zhang: Region-based rate control and bit allocation for wireless video transmission. IEEE Transactions on Multimedia 8(1): 1-10 (2006)
81EEJiangchuan Liu, Bo Li, Ya-Qin Zhang: Optimal stream replication for video simulcasting. IEEE Transactions on Multimedia 8(1): 162-169 (2006)
80EEWai-Pun Ken Yiu, Kin Fung Simon Wong, S.-H. Gary Chan, Wan-Ching Wong, Qian Zhang, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang: Lateral error recovery for media streaming in application-level multicast. IEEE Transactions on Multimedia 8(2): 219-232 (2006)
79EES.-H. Gary Chan, Xing Zheng, Qian Zhang, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang: Video loss recovery with FEC and stream replication. IEEE Transactions on Multimedia 8(2): 370-381 (2006)
78EEShiweri Mao, Yiwei Thomas Hou, Xiaolin Cheng, Hanif D. Sherali, Scott F. Midkiff, Ya-Qin Zhang: On Routing for Multiple Description Video Over Wireless Ad Hoc Networks. IEEE Transactions on Multimedia 8(5): 1063-1074 (2006)
2005
77EEJiangchuan Liu, Bo Li, Huai-Rong Shao, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang: A proxy-assisted adaptation framework for object video multicasting. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 15(3): 402-411 (2005)
76EEQian Zhang, Q. Guo, Qiang Ni, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang: Sender-Adaptive and Receiver-Driven Layered Multicast for Scalable Video Over the Internet. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 15(4): 482-495 (2005)
75EEGuobin Shen, Guang-ping Gao, Shipeng Li, Heung-Yeung Shum, Ya-Qin Zhang: Accelerate Video Decoding With Generic GPU. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 15(5): 685-693 (2005)
74EEIshfaq Ahmad, Xiaohui Wei, Yu Sun, Ya-Qin Zhang: Video transcoding: an overview of various techniques and research issues. IEEE Transactions on Multimedia 7(5): 793-804 (2005)
73EEDapeng Wu, Y. Thomas Hou, Wenwu Zhu, Zhihai He, Ya-Qin Zhang: Adaptive QoS control for real-time video communication over wireless channels. IJAHUC 1(1/2): 27-37 (2005)
2004
72EERuiqin Xiong, Jizheng Xu, Feng Wu, Shipeng Li, Ya-Qin Zhang: Layered motion estimation and coding for fully scalable 3d wavelet video coding. ICIP 2004: 2271-2274
71EEKin Fung Simon Wong, S.-H. Gary Chan, Wan Ching William Wong, Qian Zhang, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang: Lateral Error Recovery for Application-Level Multicast. INFOCOM 2004
70EEFan Yang, Qian Zhang, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang: Streaming and Bit Allocation for Scalable Video over Mobile Wireless Internet. INFOCOM 2004
69EEFan Yang, Qian Zhang, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang: End-to-end TCP-friendly streaming protocol and bit allocation for scalable video over wireless Internet. IEEE Journal on Selected Areas in Communications 22(4): 777-790 (2004)
68EEQian Zhang, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang: Channel-adaptive resource allocation for scalable video transmission over 3G wireless network. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 14(8): 1049-1063 (2004)
67EEJiangchuan Liu, Bo Li, Ya-Qin Zhang: An end-to-end adaptation protocol for layered video multicast using optimal rate allocation. IEEE Transactions on Multimedia 6(1): 87-102 (2004)
66EEXiaoyan Sun, Feng Wu, Shipeng Li, Wen Gao, Ya-Qin Zhang: Seamless switching of scalable video bitstreams for efficient streaming. IEEE Transactions on Multimedia 6(2): 291-303 (2004)
65EEZhe Xiang, Qian Zhang, Wenwu Zhu, Zhensheng Zhang, Ya-Qin Zhang: Peer-to-peer based multimedia distribution service. IEEE Transactions on Multimedia 6(2): 343-355 (2004)
2003
64EEJizheng Xu, Qian Zhang, Wenwu Zhu, Xiang-Gen Xia, Ya-Qin Zhang: Optimal joint source-channel bit allocation for MPEG-4 fine granularity scalable video over OFDM system. ISCAS (2) 2003: 360-363
63EEJiangchuan Liu, Kin-Man Cheung, Bo Li, Ya-Qin Zhang: Rate control for replicated video streams. ISCAS (2) 2003: 816-819
62EEZhu Ji, Qian Zhang, Wenwu Zhu, Jianhua Lu, Ya-Qin Zhang: Video broadcasting over MIMO-OFDM systems. ISCAS (2) 2003: 844-847
61EEJiangchuan Liu, Bo Li, Ya-Qin Zhang: Adaptive Video Multicast over the Internet. IEEE MultiMedia 10(1): 22-33 (2003)
60 Fang Yu, Qian Zhang, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang: QoS-adaptive proxy caching for multimedia streaming over the Internet. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 13(3): 257-269 (2003)
59 Jiang Li, Keman Yu, Tielin He, Yunfeng Lin, Shipeng Li, Ya-Qin Zhang: Scalable portrait video for mobile video communication. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 13(5): 376-384 (2003)
58EEQian Zhang, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang: Network-Adaptive Rate Control and Unequal Loss Protection with TCP-Friendly Protocol for Scalable Video Over Internet. VLSI Signal Processing 34(1-2): 67-81 (2003)
2002
57 Feng Wu, Shipeng Li, Rong Yan, Xiaoyan Sun, Ya-Qin Zhang: Efficient and universal scalable video coding. ICIP (2) 2002: 37-40
56EEXiaoyan Sun, Feng Wu, Shipeng Li, Wen Gao, Ya-Qin Zhang: Flexible and Efficient Switching Techniques between Scalable Video Bitstreams. IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia 2002: 856-864
55EEYong Li, Jiang Li, Keman Yu, Kaibo Wang, Shipeng Li, Ya-Qin Zhang: A Peer-to-Peer Communication System. IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia 2002: 873-879
54EEJiangchuan Liu, Bo Li, Ya-Qin Zhang: A Hybrid Adaptation Protocol for TCP-Friendly Layered Multicast and Its Optimal Rate Allocation. INFOCOM 2002
53EER. C. Qiu, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang: Third-generation and beyond (3.5G) wireless networks and its applications. ISCAS (1) 2002: 41-44
52EEXiaoyan Sun, Feng Wu, Shipeng Li, Wen Gao, Ya-Qin Zhang: Seamless switching of scalable video bitstreams for efficient streaming. ISCAS (3) 2002: 385-388
51EEXiaodong Fan, Guobin Shen, Shipeng Li, T. D. Tran, Ya-Qin Zhang: Rate-distortion optimization of macroblock-based progressive fine granularity scalable video codec. ISCAS (4) 2002: 540-543
50EELin Luo, Feng Wu, Shipeng Li, Zhenquan Zhuang, Ya-Qin Zhang: A two-pass optimal motion-threading technique for 3D wavelet video coding. ISCAS (4) 2002: 819-822
49 T. W. Argus Lee, S.-H. Gary Chan, Qian Zhang, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang: Allocation of layer bandwidths and FECs for video multicast over wired and wireless networks. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 12(12): 1059- (2002)
48 Qian Zhang, Zhu Ji, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang: Power-minimized bit allocation for video communication over wireless channels. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 12(6): 398-410 (2002)
47 Jizheng Xu, Zixiang Xiong, Shipeng Li, Ya-Qin Zhang: Memory-constrained 3D wavelet transform for video coding without boundary effects. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 12(9): 812- (2002)
46EELin Luo, Yunnan Wu, Jin Li, Ya-Qin Zhang: 3-D wavelet compression and progressive inverse wavelet synthesis rendering of concentric mosaic. IEEE Transactions on Image Processing 11(7): 802-816 (2002)
2001
45EEXiaoyan Sun, Feng Wu, Shipeng Li, Wen Gao, Ya-Qin Zhang: Macroblock-based progressive fine granularity scalable (PFGS) video coding with flexible temporal-SNR scalablilities. ICIP (2) 2001: 1025-1028
44EEQian Zhang, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang: Network-adaptive scalable video streaming over 3G wireless network. ICIP (3) 2001: 579-582
43EEJianming Qiu, Huai-Rong Shao, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang: An End-to-End Probing-Based Admission Control Scheme for Multimedia Applications. ICME 2001
42EEXiaoyan Sun, Feng Wu, Shipeng Li, Wen Gao, Ya-Qin Zhang: Macroblock-Based Progressive Fine Granularity Scalable Video Coding. ICME 2001
41EELin Luo, Jin Li, Shipeng Li, Zhenquan Zhuang, Ya-Qin Zhang: Motion Compensated Lifting Wavelet And Its Application In Video Coding. ICME 2001
40EEFang Yu, Qian Zhang, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang: Network-Adaptive Cache Management Schemes for Mixed Media. IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia 2001: 685-692
39EEQi Wang, Feng Wu, Shipeng Li, Zixiang Xiong, Ya-Qin Zhang, Yuzhuo Zhong: A new rate allocation scheme for progressive fine granular scalable coding. ISCAS (2) 2001: 397-400
38EEWenwu Zhu, Qian Zhang, Ya-Qin Zhang: Network-adaptive rate control with unequal loss protection for scalable video over Internet. ISCAS (5) 2001: 109-112
37EEQian Zhang, Wenwu Zhu, Zu Ji, Ya-Qin Zhang: A power-optimized joint source channel coding for scalable video streaming over wireless channel. ISCAS (5) 2001: 137-140
36EEQuji Guo, Qian Zhang, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang: A sender-adaptive and receiver-driven layered multicast scheme for video over Internet. ISCAS (5) 2001: 141-144
35EEGuobin Shen, Bing Zeng, Ya-Qin Zhang, Ming L. Liou: Transcoder with arbitrarily resizing capability. ISCAS (5) 2001: 25-28
34EEFeng Wu, Shipeng Li, Ya-Qin Zhang: Progressive fine granular scalable (PFGS) video using advance-predicted bitplane coding (APBIC). ISCAS (5) 2001: 97-100
33 Guijin Wang, Qian Zhang, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang: Channel-adaptive unequal error protection for scalable video transmission over wireless channel. VCIP 2001: 648-655
32 Guiwei Xing, Jin Li, Shipeng Li, Ya-Qin Zhang: Arbitrarily shaped video-object coding by wavelet. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 11(10): 1135-1139 (2001)
31 Dapeng Wu, Yiwei Thomas Hou, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang, Jon M. Peha: Streaming video over the Internet: approaches and directions. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 11(3): 282-300 (2001)
30 Feng Wu, Shipeng Li, Ya-Qin Zhang: A framework for efficient progressive fine granularity scalable video coding. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 11(3): 332-344 (2001)
29EEQian Zhang, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang: Resource allocation for multimedia streaming over the Internet. IEEE Transactions on Multimedia 3(3): 339-355 (2001)
28 Jin Li, Heung-Yeung Shum, Ya-Qin Zhang: On the Compression of Image Based Rendering Scene: A Comparison among Block, Reference and Wavelet Coders. Int. J. Image Graphics 1(1): 45-61 (2001)
27 Ti-Hao Chiang, Ya-Qin Zhang: Stereoscopic Video Coding Using a Fast and Robust Affine Motion Search. Int. J. Image Graphics 1(2): 231-250 (2001)
2000
26 Dapeng Wu, Yiwei Thomas Hou, Ya-Qin Zhang, H. Jonathan Chao: Optimal Mode Selection in Internet Video Communication: An End-To-End Approach. ICC (1) 2000: 264-271
25 Feng Wu, Shipeng Li, Ya-Qin Zhang: DCT-Prediction Based Progressive Fine Granularity Scalability Coding. ICIP 2000
24 Jin Li, Harry Shum, Ya-Qin Zhang: On the Compression of Image Based Rendering Scene. ICIP 2000
23 Huai-Rong Shao, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang: Scalable Object-Based Video Multicasting over the Internet. ICIP 2000
22 Qian Zhang, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang: Network-Adaptive Rate Control With TCP-Friendly Protocol for Multiple Video Objects. IEEE International Conference on Multimedia and Expo (II) 2000: 1055-1058
21 Yunnan Wu, Lin Luo, Jin Li, Ya-Qin Zhang: Rendering of 3D-wavelet-compressed concentric mosaic scenery with progressive inverse wavelet synthesis (PIWS). VCIP 2000: 31-42
20 Jizheng Xu, Shipeng Li, Ya-Qin Zhang: Three-dimensional shape-adaptive discrete wavelet transforms for efficient object-based video coding. VCIP 2000: 336-344
19 Huai-Rong Shao, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang: User- and content-aware object-based video streaming over the Internet. VCIP 2000: 653-663
18 Jeongnam Youn, Jun Xin, Ming-Ting Sun, Ya-Qin Zhang: Video transcoding for multiple clients. VCIP 2000: 76-85
17 Hung-Ju Lee, Ti-Hao Chiang, Ya-Qin Zhang: Scalable rate control for MPEG-4 video. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 10(6): 878-894 (2000)
16 Dapeng Wu, Yiwei Thomas Hou, Wenwu Zhu, Hung-Ju Lee, Ti-Hao Chiang, Ya-Qin Zhang, H. Jonathan Chao: On end-to-end architecture for transporting MPEG-4 video over the Internet. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 10(6): 923-941 (2000)
15 Xudong Song, Ti-Hao Chiang, Xiaobing Lee, Ya-Qin Zhang: New fast binary pyramid motion estimation for MPEG2 and HDTV encoding. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 10(7): 1015-1028 (2000)
1999
14EESassan Pejhan, Ti-Hao Chiang, Ya-Qin Zhang: Dynamic frame rate control for video streams. ACM Multimedia (1) 1999: 141-144
13 Yiwei Thomas Hou, Dapeng Wu, Wenwu Zhu, Hung-Ju Lee, Ti-Hao Chiang, Ya-Qin Zhang: An End-To-End Architecture for Mpeg-4 Video Streaming over the Internet. ICIP (1) 1999: 254-257
12EEDapeng Wu, Y. Thomas Hou, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang, H. Jonathan Chao: MPEG4 compressed video over the Internet. ISCAS (4) 1999: 327-331
1998
11 Wenwu Zhu, Zixiang Xiong, Ya-Qin Zhang: Multiresolution Watermarking for Images and Video: A Unified Approach. ICIP (1) 1998: 465-468
1997
10EEHung-Ju Lee, Ti-Hao Chiang, Ya-Qin Zhang: Scalable Rate Control for Very Low Bit Rate (VLBR) Video. ICIP (2) 1997: 768-771
9EETsuhan Chen, Michael T. Orchard, Yao Wang, Ya-Qin Zhang: Guest Editors' Introduction. VLSI Signal Processing 17(2-3): 99-100 (1997)
1995
8EEXiaobing Lee, Ya-Qin Zhang, Alberto Leon-Garcia: Information loss recovery for block-based image coding techniques-a fuzzy logic approach. IEEE Transactions on Image Processing 4(3): 259-273 (1995)
1994
7 Weiping Li, John Wus, Ya-Qin Zhang: VQ-Based Image Coding and Vector Filter Bank. ICIP (1) 1994: 593-597
6 John Wus, Weiping Li, Ya-Qin Zhang: Image Coding Using Vector Filter Bank and Vector Quantization. ISCAS 1994: 133-136
1993
5 M. Atif Cay, Weiping Li, Ya-Qin Zhang: On the optimal transform for vector quantization of images. ISCAS 1993: 687-690
4 Sohail Zafar, Ya-Qin Zhang, Bijan Jabbari: Multiscale Video Representation Using Multiresolution Motion Compensation and Wavelet Decomposition. IEEE Journal on Selected Areas in Communications 11(1): 24-35 (1993)
3 Raymond L. Pickholtz, David B. Newman Jr., Ya-Qin Zhang, Makoto Tatebayashi: Security Analysis of the INTELSAT VI and VII Command Network. IEEE Journal on Selected Areas in Communications 11(5): 663-672 (1993)
2 Ya-Qin Zhang, Raymond L. Pickholtz, Murray H. Loew: Rate-distortion bound for a class of non-Gaussian sources with memory. IEEE Transactions on Information Theory 39(5): 1697- (1993)
1992
1 Ferit Yegenoglu, Bijan Jabbari, Ya-Qin Zhang: Modeling of Motion Classified VBR Video Codecs. INFOCOM 1992: 105-109

Coauthor Index

1Ishfaq Ahmad [74] [82]
2M. Atif Cay [5]
3Shueng-Han Gary Chan (S.-H. Gary Chan) [49] [71] [79] [80]
4H. Jonathan Chao [12] [16] [26]
5Tsuhan Chen [9]
6Xiaolin Cheng [78]
7Kin-Man Cheung [63]
8Tihao Chiang (Ti-Hao Chiang) [10] [13] [14] [15] [16] [17] [27]
9Xiaodong Fan [51]
10Guang-ping Gao [75]
11Wen Gao [42] [45] [52] [56] [66]
12Q. Guo [76]
13Quji Guo [36]
14Tielin He [59]
15Zhihai He [73]
16Yiwei Thomas Hou (Y. Thomas Hou) [12] [13] [16] [26] [31] [73] [78]
17Bijan Jabbari [1] [4]
18Zhu Ji [48] [62]
19Zu Ji [37]
20Hung-Ju Lee [10] [13] [16] [17]
21T. W. Argus Lee [49]
22Xiaobing Lee [8] [15]
23Alberto Leon-Garcia [8]
24Bo Li [54] [61] [63] [67] [77] [81]
25Dongdong Li [82]
26Jiang Li [55] [59]
27Jin Li [21] [24] [28] [32] [41] [46]
28Shipeng Li [20] [25] [30] [32] [34] [39] [41] [42] [45] [47] [50] [51] [52] [55] [56] [57] [59] [66] [72] [75] [83] [84]
29Weiping Li [5] [6] [7]
30Yong Li [55]
31Yunfeng Lin [59]
32Ming Lei Liou (Ming L. Liou) [35]
33Dong Liu [84] [85]
34Jiangchuan Liu [54] [61] [63] [67] [77] [81]
35Murray H. Loew [2]
36Jianhua Lu [62]
37Lin Luo [21] [41] [46] [50]
38Shiweri Mao [78]
39Scott F. Midkiff [78]
40David B. Newman Jr. [3]
41Qiang Ni [76]
42Michael T. Orchard [9]
43Jon M. Peha [31]
44Sassan Pejhan [14]
45Raymond L. Pickholtz [2] [3]
46Jianming Qiu [43]
47R. C. Qiu [53]
48Huai-Rong Shao [19] [23] [43] [77]
49Guobin Shen [35] [51] [75]
50Hanif D. Sherali [78]
51Harry Shum (Heung-Yeung Shum) [24] [28] [75]
52Xudong Song [15]
53Ming-Ting Sun [18]
54Xiaoyan Sun [42] [45] [52] [56] [57] [66] [84] [85]
55Yu Sun [74] [82]
56Makoto Tatebayashi [3]
57T. D. Tran [51]
58Guijin Wang [33]
59Kaibo Wang [55]
60Qi Wang [39]
61Yao Wang [9]
62Xiaohui Wei [74]
63Kin Fung Simon Wong [71] [80]
64Wan Ching William Wong [71]
65Wan-Ching Wong [80]
66Dapeng Wu [12] [13] [16] [26] [31] [73]
67Feng Wu [25] [30] [34] [39] [42] [45] [50] [52] [56] [57] [66] [72] [83] [84] [85]
68Yunnan Wu [21] [46]
69John Wus [6] [7]
70Xiang-Gen Xia [64]
71Zhe Xiang [65]
72Jun Xin [18]
73Guiwei Xing [32]
74Ruiqin Xiong [72] [83]
75Zixiang Xiong [11] [39] [47]
76Jizheng Xu [20] [47] [64] [72] [83]
77Rong Yan [57]
78Fan Yang [69] [70]
79Ferit Yegenoglu [1]
80Wai-Pun Ken Yiu [80]
81Jeongnam Youn [18]
82Fang Yu [40] [60]
83Keman Yu [55] [59]
84Sohail Zafar [4]
85Bing Zeng [35]
86Qian Zhang [22] [29] [33] [36] [37] [38] [40] [44] [48] [49] [58] [60] [62] [64] [65] [68] [69] [70] [71] [76] [79] [80]
87Zhensheng Zhang [65]
88Xing Zheng [79]
89Yuzhuo Zhong [39]
90Wenwu Zhu [11] [12] [13] [16] [19] [22] [23] [29] [31] [33] [36] [37] [38] [40] [43] [44] [48] [49] [53] [58] [60] [62] [64] [65] [68] [69] [70] [71] [73] [76] [77] [79] [80]
91Zhenquan Zhuang [41] [50]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)