dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Tao Yu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
50EEWei Li, Shanzhi Chen, Tao Yu: UTAPS: An Underlying Topology-Aware Peer Selection Algorithm in BitTorrent. AINA 2008: 539-545
49EELilan Liu, Haiyang Sun, Tao Yu, Yuan Jin: Research on SLA negotiation in Manufacturing Grid. CSCWD 2008: 862-868
48EEGuihua Hu, Wenhua Zhu, Tao Yu, Jin Yuan: Numerical Simulation and Experimental Study of Liquid-Solid Two-Phase Flow in Nozzle of DIA Jet. ICIC (3) 2008: 92-100
47EEXiaomei Hu, Wenhua Zhu, Tao Yu: A New Consistency Maintenance Algorithm based on Prediction and Compensation Scheme in CVE Systems. ICNSC 2008: 457-461
46EEJin Yuan, Kesheng Wang, Tao Yu, Xuemei Liu: Incorporating fuzzy prior knowledge into Relevance Vector Machine regression. IJCNN 2008: 510-515
2007
45EEJin Yuan, Tao Yu, Kesheng Wang, Xuemei Liu: Step-spreading map knowledge based multi-objective genetic algorithm for robot-path planning. SMC 2007: 3402-3407
44EETao Yu, Shanzhi Chen, Ming Ai, Xin Li, Yuhong Li, Zhen Qin: A Framework for Reliability Computation of the IP Network. SNPD (2) 2007: 323-327
43EEChunming Zhang, Haoda Fu, Yuan Jiang, Tao Yu: High-dimensional pseudo-logistic regression and classification with applications to gene expression data. Computational Statistics & Data Analysis 52(1): 452-470 (2007)
42EETao Yu, Yue Zhang, Kwei-Jay Lin: Efficient algorithms for Web services selection with end-to-end QoS constraints. TWEB 1(1): (2007)
2006
41EEYuan He, Tao Yu, Lilan Liu, Bin Shen, Haiyang Sun: A WSRF-Based Resource Management System of Manufacturing Grid. CCGRID 2006: 174-177
40EETao Yu, Yue Zhang, Kwei-Jay Lin: Modeling and Measuring Privacy Risks in QoS Web Services. CEC/EEE 2006: 4
39EEYue Zhang, Tao Yu, Krishna Raman, Kwei-Jay Lin: Strategies for Efficient Syntactical and Semantic Web Services. CEC/EEE 2006: 72
38EESheng Lu, Tao Yu, Tan Liu: Research on CAPP Technology Oriented to CNC. ICARCV 2006: 1-5
37EEYue Zhang, Kwei-Jay Lin, Tao Yu: Accountability in Service-Oriented Architecture: Computing with Reasoning and Reputation. ICEBE 2006: 123-131
36EELiwen Yan, Tao Yu: Control for Roll Shape in NC Roll Grinder Based on Neural Network. ISDA (1) 2006: 57-61
35EETao Yu, Huai-Zong Shao, Qi-Cong Peng: An ICA Learning Algorithm Utilizing Geodesic Approach. ISNN (1) 2006: 1103-1108
34EETao Yu, Qing-Kai Han, Zhao-Ye Qin, Bang-Chun Wen: Identification of Crack Location and Depth in Rotating Machinery Based on Artificial Neural Network. ISNN (2) 2006: 982-990
33EEZongfeng Zou, Tao Yu: Data Management in Group Purchasing System. PROLAMAT 2006: 379-385
32EETao Yu, Tan Liu, Shuzhen Yang, Wenbin Wang: Research on CNC Technology Based on CAD&CAPP. PROLAMAT 2006: 492-497
31EELiwen Yan, Tao Yu, Yi Pan: Realization of Intelligent Control for Roll Shape in Roll Grinder NC Machine. PROLAMAT 2006: 505-510
30EEXiaojian Liu, Tao Yu, Wenbin Wang: Prediction of the Cutting Depth of Abrasive Suspension Jet Using a BP Artificial Neural Network. PROLAMAT 2006: 563-569
29EETao Yu, Tan Liu, Shuzhen Yang, Wenbin Wang: Discussion on CSCW Methods for Embedded Systems. PROLAMAT 2006: 597-603
28EEJunxi Bi, Tao Yu, Qiang Li: Special CNC Based on Advanced Controller. PROLAMAT 2006: 685-690
27EEJin Yuan, Tao Yu, Kesheng Wang: A Hybrid Intelligent Approach for Optimal Control of Seed Cleaner. PROLAMAT 2006: 780-785
26EEQiming Zou, Tao Yu, Haiyang Sun: Reliability Analysis for Manufacturing Grid. PROLAMAT 2006: 803-811
25EEHaiyang Sun, Tao Yu, Lilan Liu, Yuan He: QoS Management in Manufacturing Grid. PROLAMAT 2006: 831-839
24EEWenbin Wang, Tao Yu, Xiaojian Liu, Tan Liu: Fuzzy Decision on Traverse Speed for Abrasive Suspension Jet. PROLAMAT 2006: 896-901
23EEYuan He, Tao Yu, Lilan Liu, Haiyang Sun: Research on Manufacturing Resource Discovery and Scheduling in Manufacturing Grid. PROLAMAT 2006: 902-907
22EEYuan He, Tao Yu, Bin Shen: Research on WSRF-Based Resource Management Model and Encapsulation in Manufacturing Grid. PROLAMAT 2006: 908-913
21EEHongxia Cai, Tao Yu, Minglun Fang: Access Control Model of Manufacturing Grid. PROLAMAT 2006: 938-943
20EEShun Zhang, Qilei Li, Tao Yu, XiaoJie Shen, Weidong Geng, Pingyao Wang: Implementation of a Notation-Based Motion Choreography System. VSMM 2006: 495-503
19EETao Yu, Kwei-Jay Lin: QCWS: an implementation of QoS-capable multimedia web services. Multimedia Tools Appl. 30(2): 165-187 (2006)
2005
18EEHongxia Cai, Tao Yu, Minglun Fang, Yongmei Lei: Security solution to manufacturing grid usage scenarios. CCGRID 2005: 638-643
17EELilan Liu, Tao Yu, Yuan He: A QoS-based GFAM Scheduling Approach for Manufacturing Grid. CIT 2005: 334-338
16EETao Yu, Kwei-Jay Lin: A Broker-Based Framework for QoS-Aware Web Service Composition. EEE 2005: 22-29
15EEKwei-Jay Lin, Haiyin Lu, Tao Yu, Chia-en Tai: A Reputation and Trust Management Broker Framework for Web Applications. EEE 2005: 262-269
14 Tao Yu, Jun-Jang Jeng: Model Driven Development of Business Process Monitoring and Control Systems. ICEIS (3) 2005: 161-166
13EETao Yu, Kwei-Jay Lin: Service Selection Algorithms for Composing Complex Services with Multiple QoS Constraints. ICSOC 2005: 130-143
12EEBin Shen, Tao Yu, Lilan Liu: A SLA-aware Architecture for Manufacturing Grid Resource Management. SKG 2005: 123
11EETao Yu, Kwei-Jay Lin: Service selection algorithms for Web services with end-to-end QoS constraints. Inf. Syst. E-Business Management 3(2): 103-126 (2005)
10EETao Yu, XiaoJie Shen, Qilei Li, Weidong Geng: Motion retrieval based on movement notation language. Journal of Visualization and Computer Animation 16(3-4): 273-282 (2005)
2004
9EETao Yu, Kwei-Jay Lin: Service Selection Algorithms for Web Services with End-to-End QoS Constraints. CEC 2004: 129-136
8EETao Yu, Kwei-Jay Lin: The Design of QoS Broker Algorithms for QoS-Capable Web Services. EEE 2004: 17-24
7 Tao Yu, Kwei-Jay Lin: The Design of QoS Broker Algorithms for QoS-Capable Web Services. Int. J. Web Service Res. 1(4): 33-50 (2004)
2003
6EELilan Liu, Tao Yu, Zhanbei Shi, Minglun Fang: Resource Management and Scheduling in Manufacturing Grid. GCC (2) 2003: 137-140
5EEZhanbei Shi, Tao Yu, Lilan Liu: MG-QoS: QoS-Based Resource Discovery in Manufacturing Grid. GCC (2) 2003: 500-506
2000
4 Yanwen Ji, Anthony T. S. Ho, Tao Yu: Using a novel multiresolution hybrid matching method to improve stereo matching accuracy of satellite images. VCIP 2000: 1024-1030
1997
3EEZhizhong Tang, Chihong Zhang, Sifei Lvand, Tao Yu: A New Architecture For Branch-Intensive Loops. APDC 1997: 241-247
2EETao Yu, Zhizhong Tang, Chihong Zhang, Jun Luo: Control Mechanism for Software Pipelining on Nested Loop. APDC 1997: 345-350
1993
1 Minglun Fang, Limin Li, Tao Yu: A Threshold Algorithm Based on the Local Information. ICRA (3) 1993: 1012-1012

Coauthor Index

1Ming Ai [44]
2Junxi Bi [28]
3Hongxia Cai [18] [21]
4Shanzhi Chen [44] [50]
5Minglun Fang [1] [6] [18] [21]
6Haoda Fu [43]
7Weidong Geng [10] [20]
8Qing-Kai Han [34]
9Yuan He [17] [22] [23] [25] [41]
10Anthony Tung Shuen Ho (Anthony T. S. Ho) [4]
11Guihua Hu [48]
12Xiaomei Hu [47]
13Jun-Jang Jeng [14]
14Yanwen Ji [4]
15Yuan Jiang [43]
16Yuan Jin [49]
17Yongmei Lei [18]
18Limin Li [1]
19Qiang Li [28]
20Qilei Li [10] [20]
21Wei Li [50]
22Xin Li [44]
23Yuhong Li [44]
24Kwei-Jay Lin [7] [8] [9] [11] [13] [15] [16] [19] [37] [39] [40] [42]
25Lilan Liu [5] [6] [12] [17] [23] [25] [41] [49]
26Tan Liu [24] [29] [32] [38]
27Xiaojian Liu [24] [30]
28Xuemei Liu [45] [46]
29Haiyin Lu [15]
30Sheng Lu [38]
31Jun Luo [2]
32Sifei Lvand [3]
33Yi Pan [31]
34Qi-Cong Peng [35]
35Zhao-Ye Qin [34]
36Zhen Qin [44]
37Krishna Raman [39]
38Huai-Zong Shao [35]
39Bin Shen [12] [22] [41]
40XiaoJie Shen [10] [20]
41Zhanbei Shi [5] [6]
42Haiyang Sun [23] [25] [26] [41] [49]
43Chia-en Tai [15]
44Zhizhong Tang [2] [3]
45Kesheng Wang [27] [45] [46]
46Pingyao Wang [20]
47Wenbin Wang [24] [29] [30] [32]
48Bang-Chun Wen [34]
49Liwen Yan [31] [36]
50Shuzhen Yang [29] [32]
51Jin Yuan [27] [45] [46] [48]
52Chihong Zhang [2] [3]
53Chunming Zhang [43]
54Shun Zhang [20]
55Yue Zhang [37] [39] [40] [42]
56Wenhua Zhu [47] [48]
57Qiming Zou [26]
58Zongfeng Zou [33]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)