dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shun Zhang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
4 Yan Zhu, Dianfu Ma, Hailong Sun, Shun Zhang, Jing Li: A QoS-aware middleware for ensuring web services reliability. Parallel and Distributed Computing and Networks 2007: 319-324
2006
3EEYibiao Zhao, Rui Fang, Shun Zhang, Siwei Luo: Vague Neural Network Controller and Its Applications. ICANN (1) 2006: 801-810
2EEYibiao Zhao, Song Wang, Shun Zhang, Jian Pu, Rui Fang: A Novel Fuzzy Neural Network for Pattern Recognition. IEEE ICCI 2006: 286-291
1EEShun Zhang, Qilei Li, Tao Yu, XiaoJie Shen, Weidong Geng, Pingyao Wang: Implementation of a Notation-Based Motion Choreography System. VSMM 2006: 495-503

Coauthor Index

1Rui Fang [2] [3]
2Weidong Geng [1]
3Jing Li [4]
4Qilei Li [1]
5Siwei Luo [3]
6Dianfu Ma [4]
7Jian Pu [2]
8XiaoJie Shen [1]
9Hailong Sun [4]
10Pingyao Wang [1]
11Song Wang [2]
12Tao Yu [1]
13Yibiao Zhao [2] [3]
14Yan Zhu [4]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)