dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yintian Liu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
9EEKaikuo Xu, Yintian Liu, Rong Tang, Jie Zuo, Jun Zhu, Changjie Tang: A novel method for real parameter optimization based on Gene Expression Programming. Appl. Soft Comput. 9(2): 725-737 (2009)
2008
8EEYintian Liu, Yingming Liu, Tao Zeng, Kaikuo Xu, Rong Tang: Mining Supplemental Frequent Patterns. ADMA 2008: 158-169
7EEKaikuo Xu, Yu Chen, Yexi Jiang, Rong Tang, Yintian Liu, Jie Gong: A Comparative Study of Correlation Measurements for Searching Similar Tags. ADMA 2008: 709-716
6EEYintian Liu, Yingming Liu, Tao Zeng, Kaikuo Xu, Sunjun Liu: Sub-frequent Patterns Mining Based on SFP-Tree. FSKD (5) 2008: 345-349
2007
5EEYintian Liu, Changjie Tang, Lei Duan, Tao Zeng, Chuan Li: An Efficient Spatial Search Method Based on SG-Tree. APWeb/WAIM 2007: 212-219
4 Tao Zeng, Changjie Tang, Yong Xiang, Peng Chen, Yintian Liu: A Model of Immune Gene Expression Programming for Rule Mining. J. UCS 13(10): 1484-1497 (2007)
2006
3EEChuan Li, Changjie Tang, Zhonghua Yu, Yintian Liu, Tianqing Zhang, Qihong Liu, Minfang Zhu, Yongguang Jiang: Mining Multi-dimensional Frequent Patterns Without Data Cube Construction. PRICAI 2006: 251-260
2EEYintian Liu, Changjie Tang, Chuan Li, Minfang Zhu, Tao Zeng: Dynamic Data Distribution of High Level Architecture Based on Publication and Subscription Tree. WAIM 2006: 532-543
1EETao Zeng, Changjie Tang, Yintian Liu, Jiangtao Qiu, Mingfang Zhu, Shucheng Dai, Yong Xiang: Mining h-Dimensional Enhanced Semantic Association Rule Based on Immune-Based Gene Expression Programming. WISE Workshops 2006: 49-60

Coauthor Index

1Peng Chen [4]
2Yu Chen [7]
3Shucheng Dai [1]
4Lei Duan [5]
5Jie Gong [7]
6Yexi Jiang [7]
7Yongguang Jiang [3]
8Chuan Li [2] [3] [5]
9Qihong Liu [3]
10Sunjun Liu [6]
11Yingming Liu [6] [8]
12Jiangtao Qiu [1]
13Changjie Tang (Chang-jie Tang) [1] [2] [3] [4] [5] [9]
14Rong Tang [7] [8] [9]
15Yong Xiang [1] [4]
16Kaikuo Xu [6] [7] [8] [9]
17Zhonghua Yu [3]
18Tao Zeng [1] [2] [4] [5] [6] [8]
19Tianqing Zhang [3]
20Jun Zhu [9]
21Minfang Zhu [2] [3]
22Mingfang Zhu [1]
23Jie Zuo [9]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)