dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Qihong Liu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
3EEQihong Liu, Changjie Tang, Shaojie Qiao, Qiwei Liu, Fenlian Wen: Mining the Core Member of Terrorist Crime Group Based on Social Network Analysis. PAISI 2007: 311-313
2006
2EEChuan Li, Changjie Tang, Zhonghua Yu, Yintian Liu, Tianqing Zhang, Qihong Liu, Minfang Zhu, Yongguang Jiang: Mining Multi-dimensional Frequent Patterns Without Data Cube Construction. PRICAI 2006: 251-260
1EEJiangtao Qiu, Changjie Tang, Lei Duan, Chuan Li, Shaojie Qiao, Peng Chen, Qihong Liu: An Efficient Algorithm for Distributed Incremental Updating of Frequent Item-Sets on Massive Database. WISE Workshops 2006: 61-72

Coauthor Index

1Peng Chen [1]
2Lei Duan [1]
3Yongguang Jiang [2]
4Chuan Li [1] [2]
5Qiwei Liu [3]
6Yintian Liu [2]
7Shaojie Qiao [1] [3]
8Jiangtao Qiu [1]
9Changjie Tang (Chang-jie Tang) [1] [2] [3]
10Fenlian Wen [3]
11Zhonghua Yu [2]
12Tianqing Zhang [2]
13Minfang Zhu [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)