dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jie Zuo

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
8EELiang Tang, Changjie Tang, Lei Duan, Yexi Jiang, Jie Zuo, Jun Zhu: SLICE: A Novel Method to Find Local Linear Correlations by Constructing Hyperplanes. APWeb/WAIM 2009: 635-640
7EEKaikuo Xu, Yintian Liu, Rong Tang, Jie Zuo, Jun Zhu, Changjie Tang: A novel method for real parameter optimization based on Gene Expression Programming. Appl. Soft Comput. 9(2): 725-737 (2009)
2008
6EEChunqiu Zeng, Jie Zuo, Chuan Li, Kaikuo Xu, Shengqiao Ni, Liang Tang, Yue Zhang, Shaojie Qiao: MPSQAR: Mining Quantitative Association Rules Preserving Semantics. ADMA 2008: 572-580
5EETaiyong Li, Changjie Tang, Jiang Wu, Qian Luo, Shengzhi Li, Xun Lin, Jie Zuo: k-Anonymity via Clustering Domain Knowledge for Privacy Preservation. FSKD (4) 2008: 697-701
2007
4EEJiangtao Qiu, Changjie Tang, Tao Zeng, Shaojie Qiao, Jie Zuo, Peng Chen, Jun Zhu: A Novel Text Classification Approach Based on Enhanced Association Rule. ADMA 2007: 252-263
2004
3EEJie Zuo, Changjie Tang, Chuan Li, Chang-an Yuan, An-long Chen: Time Series Prediction Based on Gene Expression Programming. WAIM 2004: 55-64
2002
2EEJie Zuo, Changjie Tang, Tianqing Zhang: Mining Predicate Association Rule by Gene Expression Programming. WAIM 2002: 92-103
2001
1EETong Li, Changjie Tang, Jie Zuo, Tianqing Zhang: Web Document Filtering Technique Based on Natural Language Understanding. Int. J. Comput. Proc. Oriental Lang. 14(3): 279-291 (2001)

Coauthor Index

1An-long Chen [3]
2Peng Chen [4]
3Lei Duan [8]
4Yexi Jiang [8]
5Chuan Li [3] [6]
6Shengzhi Li [5]
7Taiyong Li [5]
8Tong Li [1]
9Xun Lin [5]
10Yintian Liu [7]
11Qian Luo [5]
12Shengqiao Ni [6]
13Shaojie Qiao [4] [6]
14Jiangtao Qiu [4]
15Changjie Tang (Chang-jie Tang) [1] [2] [3] [4] [5] [7] [8]
16Liang Tang [6] [8]
17Rong Tang [7]
18Jiang Wu [5]
19Kaikuo Xu [6] [7]
20Chang-an Yuan [3]
21Chunqiu Zeng [6]
22Tao Zeng [4]
23Tianqing Zhang [1] [2]
24Yue Zhang [6]
25Jun Zhu [4] [7] [8]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)