dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Minfang Zhu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
2EEChuan Li, Changjie Tang, Zhonghua Yu, Yintian Liu, Tianqing Zhang, Qihong Liu, Minfang Zhu, Yongguang Jiang: Mining Multi-dimensional Frequent Patterns Without Data Cube Construction. PRICAI 2006: 251-260
1EEYintian Liu, Changjie Tang, Chuan Li, Minfang Zhu, Tao Zeng: Dynamic Data Distribution of High Level Architecture Based on Publication and Subscription Tree. WAIM 2006: 532-543

Coauthor Index

1Yongguang Jiang [2]
2Chuan Li [1] [2]
3Qihong Liu [2]
4Yintian Liu [1] [2]
5Changjie Tang (Chang-jie Tang) [1] [2]
6Zhonghua Yu [2]
7Tao Zeng [1]
8Tianqing Zhang [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)