dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Kaikuo Xu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
6EEKaikuo Xu, Yintian Liu, Rong Tang, Jie Zuo, Jun Zhu, Changjie Tang: A novel method for real parameter optimization based on Gene Expression Programming. Appl. Soft Comput. 9(2): 725-737 (2009)
2008
5EEYintian Liu, Yingming Liu, Tao Zeng, Kaikuo Xu, Rong Tang: Mining Supplemental Frequent Patterns. ADMA 2008: 158-169
4EEChunqiu Zeng, Jie Zuo, Chuan Li, Kaikuo Xu, Shengqiao Ni, Liang Tang, Yue Zhang, Shaojie Qiao: MPSQAR: Mining Quantitative Association Rules Preserving Semantics. ADMA 2008: 572-580
3EEKaikuo Xu, Yu Chen, Yexi Jiang, Rong Tang, Yintian Liu, Jie Gong: A Comparative Study of Correlation Measurements for Searching Similar Tags. ADMA 2008: 709-716
2EEYintian Liu, Yingming Liu, Tao Zeng, Kaikuo Xu, Sunjun Liu: Sub-frequent Patterns Mining Based on SFP-Tree. FSKD (5) 2008: 345-349
1EEJiangtao Qiu, Changjie Tang, Kaikuo Xu, Qian Luo: Web Contents Extracting for Web-Based Learning. ICWL 2008: 59-68

Coauthor Index

1Yu Chen [3]
2Jie Gong [3]
3Yexi Jiang [3]
4Chuan Li [4]
5Sunjun Liu [2]
6Yingming Liu [2] [5]
7Yintian Liu [2] [3] [5] [6]
8Qian Luo [1]
9Shengqiao Ni [4]
10Shaojie Qiao [4]
11Jiangtao Qiu [1]
12Changjie Tang (Chang-jie Tang) [1] [6]
13Liang Tang [4]
14Rong Tang [3] [5] [6]
15Chunqiu Zeng [4]
16Tao Zeng [2] [5]
17Yue Zhang [4]
18Jun Zhu [6]
19Jie Zuo [4] [6]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)