dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Tianqing Zhang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
6EELei Duan, Changjie Tang, Tianqing Zhang, Dagang Wei, Huan Zhang: Distance Guided Classification with Gene Expression Programming. ADMA 2006: 239-246
5EEChuan Li, Changjie Tang, Zhonghua Yu, Yintian Liu, Tianqing Zhang, Qihong Liu, Minfang Zhu, Yongguang Jiang: Mining Multi-dimensional Frequent Patterns Without Data Cube Construction. PRICAI 2006: 251-260
2002
4EEJie Zuo, Changjie Tang, Tianqing Zhang: Mining Predicate Association Rule by Gene Expression Programming. WAIM 2002: 92-103
2001
3EETong Li, Changjie Tang, Jie Zuo, Tianqing Zhang: Web Document Filtering Technique Based on Natural Language Understanding. Int. J. Comput. Proc. Oriental Lang. 14(3): 279-291 (2001)
1999
2EEChangjie Tang, Zhonghua Yu, Tianqing Zhang: Discover Relaxed Periodicity in Temporal Databases. DASFAA 1999: 203-209
1 Changjie Tang, Rynson W. H. Lau, Huabei Yin, Qing Li, Lu Yang, Zhonghua Yu, Limin Xiang, Tianqing Zhang: Discovering Tendency Association between Objects with Relaxed Periodicity and its Application in Seismology. ICSC 1999: 51-62

Coauthor Index

1Lei Duan [6]
2Yongguang Jiang [5]
3Rynson W. H. Lau [1]
4Chuan Li [5]
5Qing Li [1]
6Tong Li [3]
7Qihong Liu [5]
8Yintian Liu [5]
9Changjie Tang (Chang-jie Tang) [1] [2] [3] [4] [5] [6]
10Dagang Wei [6]
11Limin Xiang [1]
12Lu Yang [1]
13Huabei Yin [1]
14Zhonghua Yu [1] [2] [5]
15Huan Zhang [6]
16Minfang Zhu [5]
17Jie Zuo [3] [4]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)