dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Caixia Liu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
6EEJinyong Cheng, Caixia Liu: Image Segmentation with GVF Snake and Corner Detection. CSSE (1) 2008: 1017-1020
5EECaixia Liu, Jiaxin Li, Hongli Zhang, Qi Zuo: HHMA: A Hierarchical Hybrid Memory Architecture Sharing Multi-Port Memory. ICYCS 2008: 1320-1325
4EEJiaxin Li, Ning Deng, Caixia Liu, Mengxiao Liu, Zuo Wang, Qi Zuo: FG-NC: A Schedule Algorithm of Designing Concurrent Multi-direction Data Switch Structure. ICYCS 2008: 178-182
2007
3EEWeixing Ji, Feng Shi, Baojun Qiao, Qi Zuo, Caixia Liu: Performance Evaluation of a Self-Maintained Memory Module. RTSS 2007: 254-266
2006
2EECuiping Jia, Wei Dong, Caixia Liu, Xindong Zhang, Jingran Zhou, Zhicheng Zhong, Hailin Xue, Huidong Zang, Baokun Xu, Weiyou Chen: Convex corners undercutting and rhombus compensation in KOH with and without IPA solution on (110) silicon. Microelectronics Journal 37(11): 1297-1301 (2006)
2004
1EEWei Dong, Xindong Zhang, Caixia Liu, Ming Li, Baokun Xu, Weiyou Chen: Mechanism for convex corner undercutting of (110) silicon in KOH. Microelectronics Journal 35(5): 417-419 (2004)

Coauthor Index

1Weiyou Chen [1] [2]
2Jinyong Cheng [6]
3Ning Deng [4]
4Wei Dong [1] [2]
5Weixing Ji [3]
6Cuiping Jia [2]
7Jiaxin Li [4] [5]
8Ming Li [1]
9Mengxiao Liu [4]
10Baojun Qiao [3]
11Feng Shi [3]
12Zuo Wang [4]
13Baokun Xu [1] [2]
14Hailin Xue [2]
15Huidong Zang [2]
16Hongli Zhang [5]
17Xindong Zhang [1] [2]
18Zhicheng Zhong [2]
19Jingran Zhou [2]
20Qi Zuo [3] [4] [5]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)