dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Ning Deng

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEJiaxin Li, Ning Deng, Caixia Liu, Mengxiao Liu, Zuo Wang, Qi Zuo: FG-NC: A Schedule Algorithm of Designing Concurrent Multi-direction Data Switch Structure. ICYCS 2008: 178-182
2007
1EEPeilin Liu, Lingzhi Liu, Ning Deng, Xuan Fu, Jiayan Liu, Qianru Liu, Guocheng Zhang, Bin He: VLSI Implementation for Portable Application Oriented MPEG-4 Audio Codec. ISCAS 2007: 777-780

Coauthor Index

1Xuan Fu [1]
2Bin He [1]
3Jiaxin Li [2]
4Caixia Liu [2]
5Jiayan Liu [1]
6Lingzhi Liu [1]
7Mengxiao Liu [2]
8Peilin Liu [1]
9Qianru Liu [1]
10Zuo Wang [2]
11Guocheng Zhang [1]
12Qi Zuo [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)