dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jiaxin Li

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EECaixia Liu, Jiaxin Li, Hongli Zhang, Qi Zuo: HHMA: A Hierarchical Hybrid Memory Architecture Sharing Multi-Port Memory. ICYCS 2008: 1320-1325
1EEJiaxin Li, Ning Deng, Caixia Liu, Mengxiao Liu, Zuo Wang, Qi Zuo: FG-NC: A Schedule Algorithm of Designing Concurrent Multi-direction Data Switch Structure. ICYCS 2008: 178-182

Coauthor Index

1Ning Deng [1]
2Caixia Liu [1] [2]
3Mengxiao Liu [1]
4Zuo Wang [1]
5Hongli Zhang [2]
6Qi Zuo [1] [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)