dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Changjun Jiang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
48EEZhijun Ding, Changjun Jiang, MengChu Zhou, Yaying Zhang: Preserving Languages and Properties in Stepwise Refinement-Based Synthesis of Petri Nets. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part A 38(4): 791-801 (2008)
47EEZhijun Ding, Changjun Jiang, MengChu Zhou: Deadlock Checking for One-Place Unbounded Petri Nets Based on Modified Reachability Trees. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B 38(3): 881-883 (2008)
46EEYuyue Du, Changjun Jiang, MengChu Zhou: A Petri-Net-Based Correctness Analysis of Internet Stock Trading Systems. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C 38(1): 93-99 (2008)
45EEJuan Xu, Yongfa Hong, Changjun Jiang: Bounds on lifetime of cluster-based ultra-wide band wireless sensor network. IJAHUC 3(3): 159-166 (2008)
44EEZhijun Ding, Junli Wang, Changjun Jiang: An Approach for Synthesis Petri Nets for Modeling and Verifying Composite Web Service. J. Inf. Sci. Eng. 24(5): 1309-1328 (2008)
43EELin Chen, Changjun Jiang, Junjie Li: VGITS: ITS based on intervehicle communication networks and grid technology. J. Network and Computer Applications 31(3): 285-302 (2008)
2007
42EEDongliang Zhang, Changjun Jiang, Shu Li: Research on Dynamic Load Balancing Algorithms for Parallel Transportation Simulations. APPT 2007: 560-568
41EEYaojun Han, Changjun Jiang, Xuemei Luo: Modeling and Analysis for Grid Service Cooperative Scheduling Based on Petri Nets. CDVE 2007: 104-112
40EEXiaoli Du, Rong Deng, Changjun Jiang, Fei Yin: Dynamic scheduling for dedicated grid and task scheduling with reliable communication for non-dedicated grid. China HPC 2007: 152-159
39EELina Ni, Jinquan Zhang, Changjun Jiang: AS2M4SoC: An Autonomic Service Scheduling Model and Strategy for SoC Based on Evidence Theory. GCC 2007: 304-314
38EEShanchen Pang, Shumei Wang, Changjun Jiang: A Framework for Designing Grid Workflow System based on Ontology. GCC 2007: 354-360
37EEXianfei Tang, Changjun Jiang, Zhijun Ding: Automatic Web Service Composition Based on Logical Inference of Horn Clauses in Petri Net Models. ICWS 2007: 1162-1163
36EEGuangsheng Zhang, Changjun Jiang, Jing Sha, Ping Sun: Autonomic Workflow Management in the Grid. International Conference on Computational Science (3) 2007: 220-227
35EEYuyue Du, Changjun Jiang, MengChu Zhou: Modeling and Analysis of Real-Time Cooperative Systems Using Petri Nets. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part A 37(5): 643-654 (2007)
2006
34EEZhaohui Zhang, Youqun Shi, Changjun Jiang: Parallel Implementing of Road Situation Modeling with Floating GPS Data. APWeb Workshops 2006: 620-624
33EEYing Li, Minglu Li, Jian Cao, Xinhong Wu, Linpeng Huang, Ruonan Rao, Xinhua Lin, Changjun Jiang, Min-You Wu: Towards Building Intelligent Transportation Information Service System on Grid. APWeb Workshops 2006: 632-642
32EEGuangsheng Zhang, Fuqiang Meng, Changjun Jiang, Jian Pang: Using Petri Net to Reason with Rule and OWL. CIT 2006: 42
31EEZhijun Ding, Zhaohui Zhang, Changjun Jiang, Meiqin Pan: Formal Model of Workflow Integration and its Application in STISAG. CSCWD 2006: 1173-1178
30EEZhijun Ding, Yaying Zhang, Changjun Jiang, Zhaohui Zhang: Refinement of Petri Nets in Workflow Integration. CSCWD (Selected Papers) 2006: 667-678
29EEPing Sun, Junli Wang, Xiangmei Li, Changjun Jiang: Performance Analysis of Workflow Model with Resource Constraints. IMSCCS (1) 2006: 397-401
28EELianghua He, Die Hu, Changjun Jiang: Principal Component Net Analysis for Face Recognition. MICAI 2006: 734-744
27EEJuan Xu, Yongfa Hong, Changjun Jiang, Lin Chen: Upper Bound on Operational Lifetime of Ultra Wide Band Sensor Network. WASA 2006: 271-282
26EEMinglu Li, Min-You Wu, Ying Li, Jian Cao, Linpeng Huang, Qianni Deng, Xinhua Lin, Changjun Jiang, Weiqin Tong, Yadong Gui, Aoying Zhou, Xinhong Wu, Shui Jiang: ShanghaiGrid: an Information Service Grid. Concurrency and Computation: Practice and Experience 18(1): 111-135 (2006)
25EELina Ni, Jinquan Zhang, ChunGang Yan, Changjun Jiang: A Heuristic Algorithm for Task Scheduling Based on Mean Load on Grid. J. Comput. Sci. Technol. 21(4): 559-564 (2006)
24EEGuangsheng Zhang, Changjun Jiang, Zhijun Ding: Service Discovery Framework Using Fuzzy Petri Net. Journal of Computer Research and Development 43(11): 1886-1894 (2006)
2005
23EEMinglu Li, Min-You Wu, Ying Li, Linpeng Huang, Qianni Deng, Jian Cao, Guangtao Xue, Chuliang Weng, Xinhua Lin, Xinda Lu, Changjun Jiang, Weiqin Tong, Yadong Gui, Aoying Zhou, Xinhong Wu, Shui Jiang: ShanghaiGrid: A Grid Prototype for Metropolis Information Services. APWeb 2005: 1033-1036
22EEXiaofeng Tao, Changjun Jiang, Yaojun Han: Applying SOA to Intelligent Transportation System. IEEE SCC 2005: 101-106
21EEMinglu Li, Min-You Wu, Ying Li, Jian Cao, Linpeng Huang, Qianni Deng, Xinhua Lin, Changjun Jiang, Weiqin Tong, Yadong Gui, Aoying Zhou, Xinhong Wu, Shui Jiang: ShanghaiGrid as An Information Service Grid: An Overview. IEEE SCC 2005: 351-354
20EEYaojun Han, Changjun Jiang, Xuemei Luo: Resource Scheduling Scheme for Grid Computing and Its Petri Net Model and Analysis. ISPA Workshops 2005: 530-539
19EELina Ni, Jinquan Zhang, ChunGang Yan, Changjun Jiang: A Heuristic Algorithm for Task Scheduling Based on Mean Load. SKG 2005: 5
18EEJunli Wang, Zhijun Ding, Changjun Jiang: An Ontology-based Public Transport Query System. SKG 2005: 62
17EEZhijun Ding, Junli Wang, Changjun Jiang: Semantic Web Service Composition Based on OWL-S. SKG 2005: 98
16EEChangjun Jiang, Zhaohui Zhang, Guosun Zeng, Hong-Zhong Chen, Duo-Qian Miao, Yu Fang, Xiaofeng Tao, Qing Zhi, Feng Yue, Yang Luo, Anqing Zhou, Lin Chen, Lei Liu: Urban Traffic Information Service Application Grid. J. Comput. Sci. Technol. 20(1): 134-140 (2005)
2004
15EEJian Sun, Changjun Jiang: Web Service Composition Based on BPWS-Net. AWCC 2004: 303-313
14EEYin Liu, Wenyin Liu, Changjun Jiang: A Structural Approach to Recognizing Incomplete Graphic Objects. ICPR (1) 2004: 371-375
13EEYaojun Han, Changjun Jiang, Xuemei Luo: A Study of Concurrency Control in Web-Based Distributed Real-Time Database System Using Extended Time Petri Nets. ISPAN 2004: 67-72
12EEYin Liu, Wenyin Liu, Changjun Jiang: User Interest Detection on Web Pages for Building Personalized Information Agent. WAIM 2004: 280-290
11EEYuyue Du, Changjun Jiang: Verifying Functions in Online Stock Trading Systems. J. Comput. Sci. Technol. 19(2): 203-212 (2004)
2003
10EEXiaofeng Tao, Changjun Jiang: Formalizing Web Service and Modeling Web Service-Based System Based on Object Oriented Petri Net. GCC (1) 2003: 1008-1011
9EEZhaohui Zhang, Qing Zhi, Guosun Zeng, Changjun Jiang: The Architecture of Traffic Information Grid. GCC (1) 2003: 209-212
8EEBo Xie, Yin Liu, Ruimin Shen, Liu Wenyin, Changjun Jiang: PipeSeeU: A Scalable Peer-to-Peer Multipoint Video Conference System. GCC (1) 2003: 475-479
7EEMinglu Li, Hui Liu, Changjun Jiang, Weiqin Tong, Aoying Zhou, Yadong Gui, Hao Zhu, Shui Jiang, Ruonan Rao, Jian Cao, Qianni Deng, Qi Qian, Wei Jin: ShanghaiGrid in Action: The First Stage Projects towards Digital City and City Grid. GCC (1) 2003: 616-623
6EEYaojun Han, Changjun Jiang, You Fu, Xuemei Luo: Resource Scheduling Algorithms for Grid Computing and Its Modeling and Analysis Using Petri Net. GCC (2) 2003: 73-80
5EEYouqun Shi, ChunGang Yan, Feng Yue, Changjun Jiang: Study on Data Access Technology in Information Grid. GCC (2) 2003: 887-890
4EEYuyue Du, Changjun Jiang: Towards a Workflow Model of Real-Time Cooperative Systems. ICFEM 2003: 452-470
2002
3EEYuyue Du, Changjun Jiang: Formal Representation and Analysis of Batch Stock Trading Systems by Logical Petri Net Workflows. ICFEM 2002: 221-225
2 Zhijun Ding, Changjun Jiang: Temporal Petri nets model of concurrent systems. Comput. Syst. Sci. Eng. 17(6): 353-358 (2002)
1EEChangjun Jiang, Huaiqing Wang, Shaoyi Liao: Behavior Relativity of Petri Nets. J. Comput. Sci. Technol. 17(6): 770-780 (2002)

Coauthor Index

1Jian Cao [7] [21] [23] [26] [33]
2Hong-Zhong Chen [16]
3Lin Chen [16] [27] [43]
4Qianni Deng [7] [21] [23] [26]
5Rong Deng [40]
6Zhijun Ding [2] [17] [18] [24] [30] [31] [37] [44] [47] [48]
7Xiaoli Du [40]
8Yuyue Du [3] [4] [11] [35] [46]
9Yu Fang [16]
10You Fu [6]
11Yadong Gui [7] [21] [23] [26]
12Yaojun Han [6] [13] [20] [22] [41]
13Lianghua He [28]
14Yongfa Hong [27] [45]
15Die Hu [28]
16Linpeng Huang [21] [23] [26] [33]
17Shui Jiang [7] [21] [23] [26]
18Wei Jin [7]
19Junjie Li [43]
20Minglu Li [7] [21] [23] [26] [33]
21Shu Li [42]
22Xiangmei Li [29]
23Ying Li [21] [23] [26] [33]
24Shaoyi Liao [1]
25Xinhua Lin [21] [23] [26] [33]
26Hui Liu [7]
27Lei Liu [16]
28Wenyin Liu (Liu Wenyin) [8] [12] [14]
29Yin Liu [8] [12] [14]
30Xinda Lu [23]
31Xuemei Luo [6] [13] [20] [41]
32Yang Luo [16]
33Fuqiang Meng [32]
34Duo-Qian Miao [16]
35Lina Ni [19] [25] [39]
36Meiqin Pan [31]
37Jian Pang [32]
38Shanchen Pang [38]
39Qi Qian [7]
40Ruonan Rao [7] [33]
41Jing Sha [36]
42Ruimin Shen [8]
43Youqun Shi [5] [34]
44Jian Sun [15]
45Ping Sun [29] [36]
46Xianfei Tang [37]
47Xiaofeng Tao [10] [16] [22]
48Weiqin Tong [7] [21] [23] [26]
49Huaiqing Wang [1]
50Junli Wang [17] [18] [29] [44]
51Shumei Wang [38]
52Chuliang Weng [23]
53Min-You Wu [21] [23] [26] [33]
54Xinhong Wu [21] [23] [26] [33]
55Bo Xie [8]
56Juan Xu [27] [45]
57Guangtao Xue [23]
58ChunGang Yan [5] [19] [25]
59Fei Yin [40]
60Feng Yue [5] [16]
61Guosun Zeng [9] [16]
62Dongliang Zhang [42]
63Guangsheng Zhang [24] [32] [36]
64Jinquan Zhang [19] [25] [39]
65Yaying Zhang [30] [48]
66Zhaohui Zhang [9] [16] [30] [31] [34]
67Qing Zhi [9] [16]
68Anqing Zhou [16]
69Aoying Zhou [7] [21] [23] [26]
70MengChu Zhou [35] [46] [47] [48]
71Hao Zhu [7]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)