dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shui Jiang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
4EEMinglu Li, Min-You Wu, Ying Li, Jian Cao, Linpeng Huang, Qianni Deng, Xinhua Lin, Changjun Jiang, Weiqin Tong, Yadong Gui, Aoying Zhou, Xinhong Wu, Shui Jiang: ShanghaiGrid: an Information Service Grid. Concurrency and Computation: Practice and Experience 18(1): 111-135 (2006)
2005
3EEMinglu Li, Min-You Wu, Ying Li, Linpeng Huang, Qianni Deng, Jian Cao, Guangtao Xue, Chuliang Weng, Xinhua Lin, Xinda Lu, Changjun Jiang, Weiqin Tong, Yadong Gui, Aoying Zhou, Xinhong Wu, Shui Jiang: ShanghaiGrid: A Grid Prototype for Metropolis Information Services. APWeb 2005: 1033-1036
2EEMinglu Li, Min-You Wu, Ying Li, Jian Cao, Linpeng Huang, Qianni Deng, Xinhua Lin, Changjun Jiang, Weiqin Tong, Yadong Gui, Aoying Zhou, Xinhong Wu, Shui Jiang: ShanghaiGrid as An Information Service Grid: An Overview. IEEE SCC 2005: 351-354
2003
1EEMinglu Li, Hui Liu, Changjun Jiang, Weiqin Tong, Aoying Zhou, Yadong Gui, Hao Zhu, Shui Jiang, Ruonan Rao, Jian Cao, Qianni Deng, Qi Qian, Wei Jin: ShanghaiGrid in Action: The First Stage Projects towards Digital City and City Grid. GCC (1) 2003: 616-623

Coauthor Index

1Jian Cao [1] [2] [3] [4]
2Qianni Deng [1] [2] [3] [4]
3Yadong Gui [1] [2] [3] [4]
4Linpeng Huang [2] [3] [4]
5Changjun Jiang [1] [2] [3] [4]
6Wei Jin [1]
7Minglu Li [1] [2] [3] [4]
8Ying Li [2] [3] [4]
9Xinhua Lin [2] [3] [4]
10Hui Liu [1]
11Xinda Lu [3]
12Qi Qian [1]
13Ruonan Rao [1]
14Weiqin Tong [1] [2] [3] [4]
15Chuliang Weng [3]
16Min-You Wu [2] [3] [4]
17Xinhong Wu [2] [3] [4]
18Guangtao Xue [3]
19Aoying Zhou [1] [2] [3] [4]
20Hao Zhu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)