dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Qing Zhi

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2005
2EEChangjun Jiang, Zhaohui Zhang, Guosun Zeng, Hong-Zhong Chen, Duo-Qian Miao, Yu Fang, Xiaofeng Tao, Qing Zhi, Feng Yue, Yang Luo, Anqing Zhou, Lin Chen, Lei Liu: Urban Traffic Information Service Application Grid. J. Comput. Sci. Technol. 20(1): 134-140 (2005)
2003
1EEZhaohui Zhang, Qing Zhi, Guosun Zeng, Changjun Jiang: The Architecture of Traffic Information Grid. GCC (1) 2003: 209-212

Coauthor Index

1Hong-Zhong Chen [2]
2Lin Chen [2]
3Yu Fang [2]
4Changjun Jiang [1] [2]
5Lei Liu [2]
6Yang Luo [2]
7Duo-Qian Miao [2]
8Xiaofeng Tao [2]
9Feng Yue [2]
10Guosun Zeng [1] [2]
11Zhaohui Zhang [1] [2]
12Anqing Zhou [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)