dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Qi Qian

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2005
5EEJiadi Yu, Qi Qian, Minglu Li: An Accounting Services Model for ShanghaiGrid. ISPA 2005: 620-629
2004
4EEQi Qian, Minglu Li: HiGAF: A Hierarchical Grid Accounting Framework. GCC Workshops 2004: 650-657
2003
3EEMinglu Li, Hui Liu, Changjun Jiang, Weiqin Tong, Aoying Zhou, Yadong Gui, Hao Zhu, Shui Jiang, Ruonan Rao, Jian Cao, Qianni Deng, Qi Qian, Wei Jin: ShanghaiGrid in Action: The First Stage Projects towards Digital City and City Grid. GCC (1) 2003: 616-623
2EEMinglu Li, Hui Liu, Lei Cao, Jiadi Yu, Ying Li, Qi Qian, Wei Jin: Semantics and Formalizations of Mission-Aware Behavior Trust Model for Grids. GCC (1) 2003: 883-890
1EEHui Liu, Minglu Li, Jiadi Yu, Lei Cao, Ying Li, Wei Jin, Qi Qian: Lattice Framework to Implement OGSA: Its Constructs and Composition Scenario. GCC (2) 2003: 482-489

Coauthor Index

1Jian Cao [3]
2Lei Cao [1] [2]
3Qianni Deng [3]
4Yadong Gui [3]
5Changjun Jiang [3]
6Shui Jiang [3]
7Wei Jin [1] [2] [3]
8Minglu Li [1] [2] [3] [4] [5]
9Ying Li [1] [2]
10Hui Liu [1] [2] [3]
11Ruonan Rao [3]
12Weiqin Tong [3]
13Jiadi Yu [1] [2] [5]
14Aoying Zhou [3]
15Hao Zhu [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)