dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Anqing Zhou

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2005
1EEChangjun Jiang, Zhaohui Zhang, Guosun Zeng, Hong-Zhong Chen, Duo-Qian Miao, Yu Fang, Xiaofeng Tao, Qing Zhi, Feng Yue, Yang Luo, Anqing Zhou, Lin Chen, Lei Liu: Urban Traffic Information Service Application Grid. J. Comput. Sci. Technol. 20(1): 134-140 (2005)

Coauthor Index

1Hong-Zhong Chen [1]
2Lin Chen [1]
3Yu Fang [1]
4Changjun Jiang [1]
5Lei Liu [1]
6Yang Luo [1]
7Duo-Qian Miao [1]
8Xiaofeng Tao [1]
9Feng Yue [1]
10Guosun Zeng [1]
11Zhaohui Zhang [1]
12Qing Zhi [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)