dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jiwen Zheng

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
2EEJiyi Wu, Xiangguo Gong, Jiwen Zheng: A Model for Massively Multiplayer Role-Playing Games System Performance. ICAT Workshops 2006: 252-255
2005
1EERuojie Sha, Xiaoping Zhang, Shiping Liao, Pamela E. Constantinou, Baoquan Ding, Tong Wang, Alejandra V. Garibotti, Hong Zhong, Lisa B. Israel, Xing Wang, Gang Wu, Banani Chakraborty, Junghuei Chen, Yuwen Zhang, Hao Yan, Zhiyong Shen, Wanqiu Shen, Phiset Sa-Ardyen, Jens Kopatsch, Jiwen Zheng, Philip S. Lukeman, William B. Sherman, Chengde Mao, Natasa Jonoska, Nadrian C. Seeman: Structural DNA Nanotechnology: Molecular Construction and Computation. UC 2005: 20-31

Coauthor Index

1Banani Chakraborty [1]
2Junghuei Chen [1]
3Pamela E. Constantinou [1]
4Baoquan Ding [1]
5Alejandra V. Garibotti [1]
6Xiangguo Gong [2]
7Lisa B. Israel [1]
8Natasa Jonoska (Natasha Jonoska) [1]
9Jens Kopatsch [1]
10Shiping Liao [1]
11Philip S. Lukeman [1]
12Chengde Mao [1]
13Phiset Sa-Ardyen [1]
14Nadrian C. Seeman [1]
15Ruojie Sha [1]
16Wanqiu Shen [1]
17Zhiyong Shen [1]
18William B. Sherman [1]
19Tong Wang [1]
20Xing Wang [1]
21Gang Wu [1]
22Jiyi Wu [2]
23Hao Yan [1]
24Xiaoping Zhang [1]
25Yuwen Zhang [1]
26Hong Zhong [1]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)