dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Phiset Sa-Ardyen

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2005
4EERuojie Sha, Xiaoping Zhang, Shiping Liao, Pamela E. Constantinou, Baoquan Ding, Tong Wang, Alejandra V. Garibotti, Hong Zhong, Lisa B. Israel, Xing Wang, Gang Wu, Banani Chakraborty, Junghuei Chen, Yuwen Zhang, Hao Yan, Zhiyong Shen, Wanqiu Shen, Phiset Sa-Ardyen, Jens Kopatsch, Jiwen Zheng, Philip S. Lukeman, William B. Sherman, Chengde Mao, Natasa Jonoska, Nadrian C. Seeman: Structural DNA Nanotechnology: Molecular Construction and Computation. UC 2005: 20-31
2003
3EENatasa Jonoska, Phiset Sa-Ardyen, Nadrian C. Seeman: Computation by Self-assembly of DNA Graphs. Genetic Programming and Evolvable Machines 4(2): 123-137 (2003)
2EEPhiset Sa-Ardyen, Natasa Jonoska, Nadrian C. Seeman: Self-assembling DNA graphs. Natural Computing 2(4): 427-438 (2003)
2002
1EEPhiset Sa-Ardyen, Natasa Jonoska, Nadrian C. Seeman: Self-assembling DNA Graphs. DNA 2002: 1-9

Coauthor Index

1Banani Chakraborty [4]
2Junghuei Chen [4]
3Pamela E. Constantinou [4]
4Baoquan Ding [4]
5Alejandra V. Garibotti [4]
6Lisa B. Israel [4]
7Natasa Jonoska (Natasha Jonoska) [1] [2] [3] [4]
8Jens Kopatsch [4]
9Shiping Liao [4]
10Philip S. Lukeman [4]
11Chengde Mao [4]
12Nadrian C. Seeman [1] [2] [3] [4]
13Ruojie Sha [4]
14Wanqiu Shen [4]
15Zhiyong Shen [4]
16William B. Sherman [4]
17Tong Wang [4]
18Xing Wang [4]
19Gang Wu [4]
20Hao Yan [4]
21Xiaoping Zhang [4]
22Yuwen Zhang [4]
23Jiwen Zheng [4]
24Hong Zhong [4]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)