dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiaoping Zhang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
10EEXiaoping Zhang, Yongping Sun: Monotone positive solutions of second-order multi-point boundary value problems. Applied Mathematics and Computation 207(2): 493-500 (2009)
2008
9EEZhenhua Liu, Xiaoping Zhang, Youjian Zhao, Hong-Tao Guan: An Asymptotically Minimal Node-Degree Topology for Load-Balanced Architectures. GLOBECOM 2008: 2360-2365
2007
8EEXiaoping Zhang, Fengzhan Tian, Houkuan Huang: An Algorithm for Generating Classification Rules Based on Extended Function Dependency. International Conference on Computational Science (3) 2007: 645-652
2006
7EEYoujian Zhao, Zuhui Yue, Jianping Wu, Xiaoping Zhang: Topological Properties and Routing Algorithms in Cellular Router. ICNS 2006: 101
6EEZuhui Yue, Youjian Zhao, Jianping Wu, Xiaoping Zhang: LBSR: A Load-Balanced Semiminimal Routing Algorithm in Cellular Routers. ICOIN 2006: 419-428
5 Dan Liu, Youjian Zhao, Xiaoping Zhang: Performance Analysis and Comparison of Lookup Architecture in Cluster-Based Scalable Router. PDPTA 2006: 751-757
2005
4EEDan Li, Jianping Wu, Ke Xu, Yong Cui, Ying Liu, Xiaoping Zhang: Performance Analysis of Multicast Routing Protocol PIM-SM. AICT/SAPIR/ELETE 2005: 157-162
3EEZuhui Yue, Youjian Zhao, Jianping Wu, Xiaoping Zhang: Designing Scalable Routers with a New Switching Architecture. ICAS/ICNS 2005: 1
2EERuojie Sha, Xiaoping Zhang, Shiping Liao, Pamela E. Constantinou, Baoquan Ding, Tong Wang, Alejandra V. Garibotti, Hong Zhong, Lisa B. Israel, Xing Wang, Gang Wu, Banani Chakraborty, Junghuei Chen, Yuwen Zhang, Hao Yan, Zhiyong Shen, Wanqiu Shen, Phiset Sa-Ardyen, Jens Kopatsch, Jiwen Zheng, Philip S. Lukeman, William B. Sherman, Chengde Mao, Natasa Jonoska, Nadrian C. Seeman: Structural DNA Nanotechnology: Molecular Construction and Computation. UC 2005: 20-31
2000
1EEXueyin Lin, Xiaoping Zhang, Haibing Ren: Hand Shape Extraction and Understanding by Virtue of Multiple Cues Fusion Technology. ICMI 2000: 103-110

Coauthor Index

1Banani Chakraborty [2]
2Junghuei Chen [2]
3Pamela E. Constantinou [2]
4Yong Cui [4]
5Baoquan Ding [2]
6Alejandra V. Garibotti [2]
7Hong-Tao Guan [9]
8Houkuan Huang [8]
9Lisa B. Israel [2]
10Natasa Jonoska (Natasha Jonoska) [2]
11Jens Kopatsch [2]
12Dan Li [4]
13Shiping Liao [2]
14Xueyin Lin [1]
15Dan Liu [5]
16Ying Liu [4]
17Zhenhua Liu [9]
18Philip S. Lukeman [2]
19Chengde Mao [2]
20Haibing Ren [1]
21Phiset Sa-Ardyen [2]
22Nadrian C. Seeman [2]
23Ruojie Sha [2]
24Wanqiu Shen [2]
25Zhiyong Shen [2]
26William B. Sherman [2]
27Yongping Sun [10]
28Fengzhan Tian [8]
29Tong Wang [2]
30Xing Wang [2]
31Gang Wu [2]
32Jianping Wu [3] [4] [6] [7]
33Ke Xu [4]
34Hao Yan [2]
35Zuhui Yue [3] [6] [7]
36Yuwen Zhang [2]
37Youjian Zhao [3] [5] [6] [7] [9]
38Jiwen Zheng [2]
39Hong Zhong [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)