dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Hongmei Zhang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
15EEXiangfen Zhang, Hong Ye, Hongmei Zhang: Multi-Channel Wavelet-Based Diffusion Method for Denoising DTI Images. BMEI (2) 2008: 178-182
14EEJianhu Zhao, Hongmei Zhang: Seabed Classification Based on SOFM Neural Network. CSSE (4) 2008: 902-905
13EEShaojing Fan, Zhongkun He, Yongping Zhang, Hongmei Zhang, Rina Su: An m-Business Model Based on Session Initiation Protocol. ISECS 2008: 250-253
12EEXueping Zhang, Hui Yin, Hongmei Zhang, Zhongshan Fan: Spatial Clustering with Obstacles Constraints by Hybrid Particle Swarm Optimization with GA Mutation. ISNN (1) 2008: 569-578
11EEChun Dong, Hongmei Zhang, Tao Wang, Yong Wang, Agen Qiu: Temporal and Spatial Analysis on Labor Productivity of Radio and TV Industry in China. WKDD 2008: 301-304
10EEGuoqun Zhao, Hongmei Zhang, Lianjun Cheng: Geometry-adaptive generation algorithm and boundary match method for initial hexahedral element mesh. Eng. Comput. (Lond.) 24(4): 321-339 (2008)
2007
9EEXueping Zhang, Jiayao Wang, Hongmei Zhang, Jianzhong Guo, Xiaoqing Li: Spatial clustering with obstacles constraints using particle swarm optimization. Infoscale 2007: 44
8EEHongmei Zhang, Guoqun Zhao, Xinwu Ma: Adaptive generation of hexahedral element mesh using an improved grid-based method. Computer-Aided Design 39(10): 914-928 (2007)
7EEWei Wang, Jiawei Shi, Wenhai Jiang, Shuxu Guo, Hongmei Zhang, Baofu Quan, Dongge Ma: High-mobility pentacene thin-film transistors with copolymer-gate dielectric. Microelectronics Journal 38(1): 27-30 (2007)
2006
6EEGang Yu, Changguo Wang, Hongmei Zhang, Yuxiang Yang, Zhengzhong Bian: A Novel Fuzzy Segmentation Approach for Brain MRI. ACIVS 2006: 887-896
5EEKai Nan, Yongzheng Ma, Hongmei Zhang, Gang Chen: Transfer, processing and distribution of cosmic ray data from Tibet. Future Generation Comp. Syst. 22(8): 852-855 (2006)
2005
4EEHui-Hua Yang, Yong Wang, Hongmei Zhang, Xing-Yu Wang: MA-DIDS: A Multi-Agent Based Distributed Intrusion Detection System. SOAS 2005: 342-348
3EEXun Gu, Wei Huang, Dongping Xu, Hongmei Zhang: GeneContent: software for whole-genome phylogenetic analysis. Bioinformatics 21(8): 1713-1714 (2005)
2003
2 Hongmei Zhang, Zhengzhong Bian, Dazong Jiang, Zejian Yuan, Min Ye: Level set method for pulmonary vessels extraction. ICIP (2) 2003: 1105-1108
1EEHongmei Zhang, Zhengzhong Bian, Zejian Yuan, Min Ye, Feng Ji: A Novel Multiresolution Fuzzy Segmentation Method on MR Image. J. Comput. Sci. Technol. 18(5): 659-666 (2003)

Coauthor Index

1Zhengzhong Bian [1] [2] [6]
2Gang Chen [5]
3Lianjun Cheng [10]
4Chun Dong [11]
5Shaojing Fan [13]
6Zhongshan Fan [12]
7Xun Gu [3]
8Jianzhong Guo [9]
9Shuxu Guo [7]
10Zhongkun He [13]
11Wei Huang [3]
12Feng Ji [1]
13Dazong Jiang [2]
14Wenhai Jiang [7]
15Xiaoqing Li [9]
16Dongge Ma [7]
17Xinwu Ma [8]
18Yongzheng Ma [5]
19Kai Nan [5]
20Agen Qiu [11]
21Baofu Quan [7]
22Jiawei Shi [7]
23Rina Su [13]
24Changguo Wang [6]
25Jiayao Wang [9]
26Tao Wang [11]
27Wei Wang [7]
28Xing-Yu Wang [4]
29Yong Wang [4] [11]
30Dongping Xu [3]
31Hui-Hua Yang [4]
32Yuxiang Yang [6]
33Hong Ye [15]
34Min Ye [1] [2]
35Hui Yin [12]
36Gang Yu [6]
37Zejian Yuan [1] [2]
38Xiangfen Zhang [15]
39Xueping Zhang [9] [12]
40Yongping Zhang [13]
41Guoqun Zhao [8] [10]
42Jianhu Zhao [14]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)