dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Wenhai Jiang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
1EEWei Wang, Jiawei Shi, Wenhai Jiang, Shuxu Guo, Hongmei Zhang, Baofu Quan, Dongge Ma: High-mobility pentacene thin-film transistors with copolymer-gate dielectric. Microelectronics Journal 38(1): 27-30 (2007)

Coauthor Index

1Shuxu Guo [1]
2Dongge Ma [1]
3Baofu Quan [1]
4Jiawei Shi [1]
5Wei Wang [1]
6Hongmei Zhang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)