dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jiayao Wang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
7EEXueping Zhang, Jiayao Wang, Dexian Zhang, Zhongshan Fan: An IACO and HPSO Method for Spatial Clustering with Obstacles Constraints. ICIC (2) 2008: 848-856
2007
6EEXueping Zhang, Fen Qin, Jiayao Wang, Yongheng Fu, Jinghui Chen: Clustering Spatial Data with Obstacles Constraints by PSO. FSKD (3) 2007: 543-547
5EEXueping Zhang, Jiayao Wang, Zhongshan Fan, Xiaoqing Li: A Particle Swarm Optimization Method for Spatial Clustering with Obstacles Constraints. ICIC (2) 2007: 367-376
4EEXueping Zhang, Jiayao Wang, Hongmei Zhang, Jianzhong Guo, Xiaoqing Li: Spatial clustering with obstacles constraints using particle swarm optimization. Infoscale 2007: 44
3EEXueping Zhang, Jiayao Wang, Mingguang Wu, Yi Cheng: A Novel Spatial Clustering with Obstacles Constraints Based on Particle Swarm Optimization and K-Medoids. PAKDD 2007: 1105-1113
2EEXueping Zhang, Jiayao Wang, Zhongshan Fan, Bin Li: Spatial Clustering with Obstacles Constraints Using Ant Colony and Particle Swarm Optimization. PAKDD Workshops 2007: 344-356
2006
1EEXueping Zhang, Jiayao Wang, Fang Wu, Zhongshan Fan, Xiaoqing Li: A Novel Spatial Clustering with Obstacles Constraints Based on Genetic Algorithms and K-Medoids. ISDA (1) 2006: 605-610

Coauthor Index

1Jinghui Chen [6]
2Yi Cheng [3]
3Zhongshan Fan [1] [2] [5] [7]
4Yongheng Fu [6]
5Jianzhong Guo [4]
6Bin Li [2]
7Xiaoqing Li [1] [4] [5]
8Fen Qin [6]
9Fang Wu [1]
10Mingguang Wu [3]
11Dexian Zhang [7]
12Hongmei Zhang [4]
13Xueping Zhang [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)