dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yuan Yuan

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
46EEHuiyu Zhou, Yuan Yuan, Chunmei Shi: Object tracking using SIFT features and mean shift. Computer Vision and Image Understanding 113(3): 345-352 (2009)
45EEYuan Yuan, Yanwei Pang, Jing Pan, Xuelong Li: Scene segmentation based on IPCA for visual surveillance. Neurocomputing 72(10-12): 2450-2454 (2009)
44EETaiping Zhang, Bin Fang, Yuan Yuan, Yuan Yan Tang, Zhaowei Shang, Donghui Li, Fangnian Lang: Multiscale facial structure representation for face recognition under varying illumination. Pattern Recognition 42(2): 251-258 (2009)
43EEHuiyu Zhou, Yuan Yuan, Yi Zhang, Chunmei Shi: Non-rigid object tracking in complex scenes. Pattern Recognition Letters 30(2): 98-102 (2009)
2008
42EEYuan Yuan, Lihong Ma, Hanqing Lu: Image Segmentation Based on Supernodes and Region Size Estimation. ACIVS 2008: 686-695
41EEWeihai Li, Nenghai Yu, Yuan Yuan: Doctored JPEG image detection. ICME 2008: 253-256
40EEYuan Yuan, Zhiqiang Cao, Zeng-Guang Hou, Min Tan: Forward Passageway based collision-free target tracking for mobile robot with local sensing. IROS 2008: 255-259
39EEYuan Yuan, Lina Qi, Shuqian Luo: The reconstruction and application of virtual Chinese human female. Computer Methods and Programs in Biomedicine 92(3): 249-256 (2008)
38EEMingshu Peng, Yuan Yuan: Stability, Symmetry-Breaking bifurcations and Chaos in Discrete Delayed Models. I. J. Bifurcation and Chaos 18(5): 1477-1501 (2008)
37EEYanwei Pang, Yuan Yuan, Xuelong Li: Gabor-Based Region Covariance Matrices for Face Recognition. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 18(7): 989-993 (2008)
36EEYanwei Pang, Dacheng Tao, Yuan Yuan, Xuelong Li: Binary Two-Dimensional PCA. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B 38(4): 1176-1180 (2008)
35EEYanwei Pang, Yuan Yuan, Xuelong Li: Effective Feature Extraction in High-Dimensional Space. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B 38(6): 1652-1656 (2008)
34EEJun Miao, Lijuan Duan, Laiyun Qing, Wen Gao, Xilin Chen, Yuan Yuan: Spatial relationship representation for visual object searching. Neurocomputing 71(10-12): 1813-1823 (2008)
33EEHuiyu Zhou, Yuan Yuan, Faquan Lin, Tangwei Liu: Level set image segmentation with Bayesian analysis. Neurocomputing 71(10-12): 1994-2000 (2008)
32EEXuelong Li, Dacheng Tao, Stephen J. Maybank, Yuan Yuan: Visual music and musical vision. Neurocomputing 71(10-12): 2023-2028 (2008)
31EEHuiyu Zhou, Yuan Yuan, Abdul H. Sadka: Application of semantic features in face recognition. Pattern Recognition 41(10): 3251-3256 (2008)
2007
30EEYuan Yuan, Jia Jia Wen, Wei Li, Bing Bing Zhang: A Comparison of Three Programming Models for Telecom Service Composition. AICT 2007: 1
29EEYuan Yuan, Lina Qi, Shuqian Luo: Preliminary Application of the First Digital Chinese Human. MIMI 2007: 252-261
28EEYuan Yuan, Paramvir Bahl, Ranveer Chandra, Thomas Moscibroda, Yunnan Wu: Allocating dynamic time-spectrum blocks in cognitive radio networks. MobiHoc 2007: 130-139
27EEYuan Yuan, Yan Tong, Huanguo Zhang: Complete Mapping Polynomials over Finite Field F16. WAIFI 2007: 147-158
26EEMingshu Peng, Yuan Yuan: Synchronization and Desynchronization in a Delayed Discrete Neural Network. I. J. Bifurcation and Chaos 17(3): 791-803 (2007)
25EEWeihai Li, Yuan Yuan: A leak and its remedy in JPEG image encryption. Int. J. Comput. Math. 84(9): 1367-1378 (2007)
24EEXuelong Li, Jing Li, Dacheng Tao, Yuan Yuan: A Similarity Metric in Image Searching. Int. J. Image Graphics 7(2): 211-225 (2007)
23EEWeihai Li, Yuan Yuan: A New Blind Attack Procedure for DCT-Based Image Encryption with Spectrum Learning. Int. J. Image Graphics 7(3): 481-496 (2007)
22EEJing Li, Yuan Yuan: Kernel Gbda for Relevance Feedback in Image Retrieval. Int. J. Image Graphics 7(4): 767-776 (2007)
2006
21 Yuan Yuan, Tianyang Gu: Towards Using Fewer Features for Text Classification. DMIN 2006: 90-96
20EEDecai Huang, Jia Hu, Yuan Yuan: Primary-Color-Based Spatial Layout Features and New Image Matching Algorithm Based on Dual Features. ICAT 2006: 494-501
19EEYuan Yuan, Zhong Jie Li, Wei Sun: A Graph-Search Based Approach to BPEL4WS Test Generation. ICSEA 2006: 14
18EEDecai Huang, Jia Hu, Yuan Yuan: Novel Relevance Feedback Algorithm with Tabu-list in Image Retrieval. IMSCCS (1) 2006: 226-230
17EEYuan Yuan, Decai Huang, Duanyang Liu: An Integer Wavelet Based Multiple Logo-watermarking Scheme. IMSCCS (2) 2006: 175-179
16EEJun Yan, Zhong Jie Li, Yuan Yuan, Wei Sun, Jian Zhang: BPEL4WS Unit Testing: Test Case Generation Using a Concurrent Path Analysis Approach. ISSRE 2006: 75-84
15EEWeihai Li, Yuan Yuan: Visual Information Encryption in Frequency Domain: Risk and Enhancement. IWICPAS 2006: 225-234
14EEYuan Yuan, Junjie Wei: Multiple bifurcation Analysis in a Neural Network Model with Delays. I. J. Bifurcation and Chaos 16(10): 2903-2913 (2006)
13EEXuelong Li, Yuan Yuan, Dacheng Tao: Artistic Mosaic Series Generation. Int. J. Image Graphics 6(1): 139-154 (2006)
2005
12EEYuan Yuan, Donald M. Monro: 3D wavelet video coding with replicated matching pursuits. ICIP (1) 2005: 69-72
11EEDonald M. Monro, Yuan Yuan: Bases for low complexity matching pursuits image coding. ICIP (2) 2005: 249-252
10EEHao Yang, Fan Ye, Yuan Yuan, Songwu Lu, William A. Arbaugh: Toward resilient security in wireless sensor networks. MobiHoc 2005: 34-45
9EEDong Xu, Xuelong Li, Zhengkai Liu, Yuan Yuan: Cast shadow detection in video segmentation. Pattern Recognition Letters 26(1): 91-99 (2005)
2004
8 Yuan Yuan, Daqing Gu, William A. Arbaugh, Jinyun Zhang: High-Performance MAC for High-Capacity Wireless LANs. ICCCN 2004: 167-172
7EEWenming Cao, Fei Lu, Yuan Yuan, Shoujue Wang: Face Recognition Technique Based on Modular ICA Approach. Intelligent Information Processing 2004: 291-297
6EEXiaoqiao Meng, Starsky H. Y. Wong, Yuan Yuan, Songwu Lu: Characterizing flows in large wireless data networks. MOBICOM 2004: 174-186
5EEXinglai Ji, Yuan Yuan, Jesse Li-Ling, Yanda Li, Zhirong Sun: HMMGEP: clustering gene expression data using hidden Markov models. Bioinformatics 20(11): 1799-1800 (2004)
4EEDong Xu, Xuelong Li, Zhengkai Liu, Yuan Yuan: Anchorperson extraction for Picture in Picture news video. Pattern Recognition Letters 25(14): 1587-1594 (2004)
2003
3EEPei Yu, Yuan Yuan: A matching pursuit technique for computing the simplest normal forms of vector fields. J. Symb. Comput. 35(5): 591-615 (2003)
2EEXuelong Li, Tianqiang Yuan, Nenghai Yu, Yuan Yuan: Adaptive color quantization based on perceptive edge protection. Pattern Recognition Letters 24(16): 3165-3176 (2003)
2001
1EEMingyu Zhai, Guanqun Gu, Yuan Yuan: Queue Length Based Fair Queueing in Core-Stateless Networks. MMNS 2001: 193-197

Coauthor Index

1William A. Arbaugh [8] [10]
2Paramvir Bahl (Victor Bahl) [28]
3Wenming Cao [7]
4Zhiqiang Cao [40]
5Ranveer Chandra [28]
6Xilin Chen [34]
7Lijuan Duan [34]
8Bin Fang [44]
9Wen Gao [34]
10Daqing Gu [8]
11Guanqun Gu [1]
12Tianyang Gu [21]
13Zeng-Guang Hou [40]
14Jia Hu [18] [20]
15Decai Huang [17] [18] [20]
16Xinglai Ji [5]
17Fangnian Lang [44]
18Donghui Li [44]
19Jing Li [22] [24]
20Wei Li [30]
21Weihai Li [15] [23] [25] [41]
22Xuelong Li [2] [4] [9] [13] [24] [32] [35] [36] [37] [45]
23Yanda Li [5]
24Zhong Jie Li [16] [19]
25Jesse Li-Ling [5]
26Faquan Lin [33]
27Duanyang Liu [17]
28Tangwei Liu [33]
29Zhengkai Liu [4] [9]
30Fei Lu [7]
31Hanqing Lu [42]
32Songwu Lu [6] [10]
33Shuqian Luo [29] [39]
34Lihong Ma [42]
35Stephen J. Maybank [32]
36Xiaoqiao Meng [6]
37Jun Miao [34]
38Donald M. Monro [11] [12]
39Thomas Moscibroda [28]
40Jing Pan [45]
41Yanwei Pang [35] [36] [37] [45]
42Mingshu Peng [26] [38]
43Lina Qi [29] [39]
44Laiyun Qing [34]
45Abdul H. Sadka [31]
46Zhaowei Shang [44]
47Chunmei Shi [43] [46]
48Wei Sun [16] [19]
49Zhirong Sun [5]
50Min Tan [40]
51Yuan Yan Tang [44]
52Dacheng Tao [13] [24] [32] [36]
53Yan Tong [27]
54Shoujue Wang [7]
55Junjie Wei [14]
56Jia Jia Wen [30]
57Starsky H. Y. Wong [6]
58Yunnan Wu [28]
59Dong Xu [4] [9]
60Jun Yan [16]
61Hao Yang [10]
62Fan Ye [10]
63Nenghai Yu [2] [41]
64Pei Yu [3]
65Tianqiang Yuan [2]
66Mingyu Zhai [1]
67Bing Bing Zhang [30]
68Huanguo Zhang [27]
69Jian Zhang [16]
70Jinyun Zhang [8]
71Taiping Zhang [44]
72Yi Zhang [43]
73Huiyu Zhou [31] [33] [43] [46]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)