dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shiwen Yu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
24EEMeng Wang, Hong Zhu, Shiwen Yu: Concept Acquisition from Corpora: Using an Automatic Clustering Method Based on Chinese Measure Words. Web Intelligence/IAT Workshops 2008: 295-298
23EEWeiguang Qu, Sujian Li, Xiaojun Zhang, Yunfang Wu, Zhifang Sui, Shiwen Yu: A WSD Model for Corpus Construction. Int. J. Comput. Proc. Oriental Lang. 21(1): 43-53 (2008)
2007
22EEPeng Jin, Xu Sun, Yunfang Wu, Shiwen Yu: Word Clustering for Collocation-Based Word Sense Disambiguation. CICLing 2007: 267-274
21EEWeiguang Qu, Zhifang Sui, Genlin Ji, Shiwen Yu, Junsheng Zhou: A Collocation-Based WSD Model: RFR-SUM. IEA/AIE 2007: 23-32
20EEQi Su, Ya Zhu, Bin Swen, Shiwen Yu: Mining Feature-Based Opinion Expressions by Mutual Information Approach. Int. J. Comput. Proc. Oriental Lang. 20(2/3): 137-150 (2007)
2006
19EEZhimin Wang, Houfeng Wang, Huiming Duan, Shuang Han, Shiwen Yu: Chinese Noun Phrase Metaphor Recognition with Maximum Entropy Approach. CICLing 2006: 235-244
18EEQi Su, Kun Xiang, Houfeng Wang, Bin Sun, Shiwen Yu: Using Pointwise Mutual Information to Identify Implicit Features in Customer Reviews. ICCPOL 2006: 22-30
17EEYunfang Wu, Peng Jin, Yangsen Zhang, Shiwen Yu: A Chinese Corpus with Word Sense Annotation. ICCPOL 2006: 414-421
16EEHongjun Wang, Shiwen Yu, Xueqiang Ly, Shuicai Shi, Shibin Xiao: A Comparative Study on Representing Units in Chinese Text Clustering. KSEM 2006: 466-476
2005
15EEHoufeng Wang, Sujian Li, Shiwen Yu: Automatic Keyphrase Extraction from Chinese News Documents. FSKD (2) 2005: 648-657
14EEByeong Kwu Kang, Bao-Bao Chang, Yi-Rong Chen, Shiwen Yu: Extracting Terminologically Relevant Collocations in the Translation of Chinese Monograph. IJCNLP 2005: 1017-1028
2004
13EEHoufeng Wang, Sujian Li, Shiwen Yu, Byeong Kwu Kang: A Combining Approach to Automatic Keyphrases Indexing for Chinese News Documents. CICLing 2004: 441-444
12EEBaoli Li, Qin Lu, Shiwen Yu: An adaptive k-nearest neighbor text categorization strategy. ACM Trans. Asian Lang. Inf. Process. 3(4): 215-226 (2004)
11 Qin Lu, Shiu-tong Chan, Baoli Li, Shiwen Yu: A Unicode-based Adaptive Segmenter. Journal of Chinese Language and Computing 14(3): (2004)
2003
10EEBaoli Li, Yuzhong Chen, Xiaojing Bai, Shiwen Yu: Experimental Study on Representing Units in Chinese Text Categorization. CICLing 2003: 602-614
9EEBaoli Li, Shiwen Yu, Qin Lu: An Improved k-Nearest Neighbor Algorithm for Text Categorization CoRR cs.CL/0306099: (2003)
8 Shiwen Yu: Outline of the Language Knowledge-bases. Journal of Chinese Language and Computing 13: (2003)
7 Shiwen Yu, Huiming Duan, Bin Swen, Bao-Bao Chang: Specification for Corpus Processing at Peking University: Word Segmentation, POS Tagging and Phonetic Notation. Journal of Chinese Language and Computing 13: (2003)
6 Shiwen Yu: Specification for the Phrase Structure Knowledge-base of Contemporary Chinese. Journal of Chinese Language and Computing 13: (2003)
5 Shiwen Yu, Xuefeng Zhu, Yun Liu: The Development of Knowledge-base of Generalized Functional Words of Contemporary Chinese. Journal of Chinese Language and Computing 13: (2003)
4 Hui Wang, Weidong Zhan, Shiwen Yu: The Specification of The Semantic Knowledge-base of Contemporary Chinese. Journal of Chinese Language and Computing 13: (2003)
3 Jiangsheng Yu, Yang Liu, Shiwen Yu: The specification of the Chinese Concept Dictionary. Journal of Chinese Language and Computing 13: (2003)
2002
2EEYang Liu, Shiwen Yu, Jiangsheng Yu: Building a Bilingual WordNet-Like Lexicon: The New Approach and Algorithms. COLING 2002
1998
1EEQun Liu, Shiwen Yu: TransEasy: A Chinese-English Machine Translation System Based on Hybrid Approach. AMTA 1998: 514-517

Coauthor Index

1Xiaojing Bai [10]
2Shiu-tong Chan [11]
3Bao-Bao Chang [7] [14]
4Yi-Rong Chen [14]
5Yuzhong Chen [10]
6Huiming Duan [7] [19]
7Shuang Han [19]
8Genlin Ji [21]
9Peng Jin [17] [22]
10Byeong Kwu Kang [13] [14]
11Baoli Li [9] [10] [11] [12]
12Sujian Li [13] [15] [23]
13Qun Liu [1]
14Yang Liu [2] [3]
15Yun Liu [5]
16Qin Lu [9] [11] [12]
17Xueqiang Ly [16]
18Weiguang Qu [21] [23]
19Shuicai Shi [16]
20Qi Su [18] [20]
21Zhifang Sui [21] [23]
22Bin Sun [18]
23Xu Sun [22]
24Bin Swen [7] [20]
25Hongjun Wang [16]
26Houfeng Wang [13] [15] [18] [19]
27Hui Wang [4]
28Meng Wang [24]
29Zhimin Wang [19]
30Yunfang Wu [17] [22] [23]
31Kun Xiang [18]
32Shibin Xiao [16]
33Jiangsheng Yu [2] [3]
34Weidong Zhan [4]
35Xiaojun Zhang [23]
36Yangsen Zhang [17]
37Junsheng Zhou [21]
38Hong Zhu [24]
39Xuefeng Zhu [5]
40Ya Zhu [20]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)