dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Qi Su

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
14EEOmar Benjelloun, Hector Garcia-Molina, David Menestrina, Qi Su, Steven Euijong Whang, Jennifer Widom: Swoosh: a generic approach to entity resolution. VLDB J. 18(1): 255-276 (2009)
2008
13EEQi Su, Xinying Xu, Honglei Guo, Zhili Guo, Xian Wu, Xiaoxun Zhang, Bin Swen, Zhong Su: Hidden sentiment association in chinese web opinion mining. WWW 2008: 959-968
2007
12EEYangyang Zhang, Xin Yang, Qi Su, Jie Tian: Fingerprint Recognition Based on Combined Features. ICB 2007: 281-289
11EEQi Su, Dmitry Pavlov, Jyh-Herng Chow, Wendell C. Baker: Internet-scale collection of human-reviewed data. WWW 2007: 231-240
10EEQi Su, Ya Zhu, Bin Swen, Shiwen Yu: Mining Feature-Based Opinion Expressions by Mutual Information Approach. Int. J. Comput. Proc. Oriental Lang. 20(2/3): 137-150 (2007)
2006
9EEQi Su, Kun Xiang, Houfeng Wang, Bin Sun, Shiwen Yu: Using Pointwise Mutual Information to Identify Implicit Features in Customer Reviews. ICCPOL 2006: 22-30
8EEOmar Benjelloun, Hector Garcia-Molina, Hideki Kawai, Tait Eliott Larson, David Menestrina, Qi Su, Sutthipong Thavisomboon, Jennifer Widom: Generic Entity Resolution in the SERF Project. IEEE Data Eng. Bull. 29(2): 13-20 (2006)
2005
7EEQi Su, Jie Tian, Xinjian Chen, Xin Yang: A Fingerprint Authentication System Based on Mobile Phone. AVBPA 2005: 151-159
6EEQi Su, Jie Tian, Xinjian Chen, Xin Yang: A Fingerprint Authentication Mobile Phone Based on Sweep Sensor. ICAPR (2) 2005: 295-301
5EEQi Su, Jennifer Widom: Indexing Relational Database Content Offline for Efficient Keyword-Based Search. IDEAS 2005: 297-306
4EEXinjian Chen, Jie Tian, Qi Su, Xin Yang, Fei-Yue Wang: A Secured Mobile Phone Based on Embedded Fingerprint Recognition Systems. ISI 2005: 549-553
2003
3EERavishankar Ramamurthy, David J. DeWitt, Qi Su: A case for fractured mirrors. VLDB J. 12(2): 89-101 (2003)
2002
2EEGagan Agrawal, Jinqian Li, Qi Su: Evaluating a Demand Driven Technique for Call Graph Construction. CC 2002: 29-45
1EERavishankar Ramamurthy, David J. DeWitt, Qi Su: A Case for Fractured Mirrors. VLDB 2002: 430-441

Coauthor Index

1Gagan Agrawal [2]
2Wendell C. Baker [11]
3Omar Benjelloun [8] [14]
4Xinjian Chen [4] [6] [7]
5Jyh-Herng Chow [11]
6David J. DeWitt [1] [3]
7Hector Garcia-Molina [8] [14]
8Honglei Guo [13]
9Zhili Guo [13]
10Hideki Kawai [8]
11Tait Eliott Larson [8]
12Jinqian Li [2]
13David Menestrina [8] [14]
14Dmitry Pavlov [11]
15Ravishankar Ramamurthy [1] [3]
16Zhong Su [13]
17Bin Sun [9]
18Bin Swen [10] [13]
19Sutthipong Thavisomboon [8]
20Jie Tian [4] [6] [7] [12]
21Fei-Yue Wang [4]
22Houfeng Wang [9]
23Steven Euijong Whang (Euijong Whang) [14]
24Jennifer Widom [5] [8] [14]
25Xian Wu [13]
26Kun Xiang [9]
27Xinying Xu [13]
28Xin Yang [4] [6] [7] [12]
29Shiwen Yu [9] [10]
30Xiaoxun Zhang [13]
31Yangyang Zhang [12]
32Ya Zhu [10]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)