dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yuzhong Chen

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
2EEHuijing Zhao, Yuzhong Chen, Xiaowei Shao, Kyoichiro Katabira, Ryosuke Shibasaki: Monitoring a populated environment using single-row laser range scanners from a mobile platform. ICRA 2007: 4739-4745
2003
1EEBaoli Li, Yuzhong Chen, Xiaojing Bai, Shiwen Yu: Experimental Study on Representing Units in Chinese Text Categorization. CICLing 2003: 602-614

Coauthor Index

1Xiaojing Bai [1]
2Kyoichiro Katabira [2]
3Baoli Li [1]
4Xiaowei Shao [2]
5Ryosuke Shibasaki [2]
6Shiwen Yu [1]
7Huijing Zhao [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)