dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Kaori Yamaguchi

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEAkihiro Matsuya, Ryuichi Sakate, Yoshihiro Kawahara, Kanako O. Koyanagi, Yoshiharu Sato, Yasuyuki Fujii, Chisato Yamasaki, Takuya Habara, Hajime Nakaoka, Fusano Todokoro, Kaori Yamaguchi, Toshinori Endo, Satoshi Ota, Wojciech Makalowski, Kazuho Ikeo, Yoshiyuki Suzuki, Kousuke Hanada, Katsuyuki Hashimoto, Momoki Hirai, Hisakazu Iwama, Naruya Saitou, Aiko T. Hiraki, Lihua Jin, Yayoi Kaneko, Masako Kanno, Katsuhiko Murakami, Akiko Ogura Noda, Naomi Saichi, Ryoko Sanbonmatsu, Mami Suzuki, Jun-ichi Takeda, Masayuki Tanaka, Takashi Gojobori, Tadashi Imanishi, Takeshi Itoh: Evola: Ortholog database of all human genes in H-InvDB with manual curation of phylogenetic trees. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 787-792 (2008)
2006
1EEHajime Ohyanagi, Tsuyoshi Tanaka, Hiroaki Sakai, Yasumasa Shigemoto, Kaori Yamaguchi, Takuya Habara, Yasuyuki Fujii, Baltazar A. Antonio, Yoshiaki Nagamura, Tadashi Imanishi, Kazuho Ikeo, Takeshi Itoh, Takashi Gojobori, Takuji Sasaki: The Rice Annotation Project Database (RAP-DB): hub for Oryza sativa ssp. japonica genome information. Nucleic Acids Research 34(Database-Issue): 741-744 (2006)

Coauthor Index

1Baltazar A. Antonio [1]
2Toshinori Endo [2]
3Yasuyuki Fujii [1] [2]
4Takashi Gojobori [1] [2]
5Takuya Habara [1] [2]
6Kousuke Hanada [2]
7Katsuyuki Hashimoto [2]
8Momoki Hirai [2]
9Aiko T. Hiraki [2]
10Kazuho Ikeo [1] [2]
11Tadashi Imanishi [1] [2]
12Takeshi Itoh [1] [2]
13Hisakazu Iwama [2]
14Lihua Jin [2]
15Yayoi Kaneko [2]
16Masako Kanno [2]
17Yoshihiro Kawahara [2]
18Kanako O. Koyanagi [2]
19Wojciech Makalowski [2]
20Akihiro Matsuya [2]
21Katsuhiko Murakami [2]
22Yoshiaki Nagamura [1]
23Hajime Nakaoka [2]
24Akiko Ogura Noda [2]
25Hajime Ohyanagi [1]
26Satoshi Ota [2]
27Naomi Saichi [2]
28Naruya Saitou [2]
29Hiroaki Sakai [1]
30Ryuichi Sakate [2]
31Ryoko Sanbonmatsu [2]
32Takuji Sasaki [1]
33Yoshiharu Sato [2]
34Yasumasa Shigemoto [1]
35Mami Suzuki [2]
36Yoshiyuki Suzuki [2]
37Jun-ichi Takeda [2]
38Masayuki Tanaka [2]
39Tsuyoshi Tanaka [1]
40Fusano Todokoro [2]
41Chisato Yamasaki [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)