dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Momoki Hirai

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
1EEAkihiro Matsuya, Ryuichi Sakate, Yoshihiro Kawahara, Kanako O. Koyanagi, Yoshiharu Sato, Yasuyuki Fujii, Chisato Yamasaki, Takuya Habara, Hajime Nakaoka, Fusano Todokoro, Kaori Yamaguchi, Toshinori Endo, Satoshi Ota, Wojciech Makalowski, Kazuho Ikeo, Yoshiyuki Suzuki, Kousuke Hanada, Katsuyuki Hashimoto, Momoki Hirai, Hisakazu Iwama, Naruya Saitou, Aiko T. Hiraki, Lihua Jin, Yayoi Kaneko, Masako Kanno, Katsuhiko Murakami, Akiko Ogura Noda, Naomi Saichi, Ryoko Sanbonmatsu, Mami Suzuki, Jun-ichi Takeda, Masayuki Tanaka, Takashi Gojobori, Tadashi Imanishi, Takeshi Itoh: Evola: Ortholog database of all human genes in H-InvDB with manual curation of phylogenetic trees. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 787-792 (2008)

Coauthor Index

1Toshinori Endo [1]
2Yasuyuki Fujii [1]
3Takashi Gojobori [1]
4Takuya Habara [1]
5Kousuke Hanada [1]
6Katsuyuki Hashimoto [1]
7Aiko T. Hiraki [1]
8Kazuho Ikeo [1]
9Tadashi Imanishi [1]
10Takeshi Itoh [1]
11Hisakazu Iwama [1]
12Lihua Jin [1]
13Yayoi Kaneko [1]
14Masako Kanno [1]
15Yoshihiro Kawahara [1]
16Kanako O. Koyanagi [1]
17Wojciech Makalowski [1]
18Akihiro Matsuya [1]
19Katsuhiko Murakami [1]
20Hajime Nakaoka [1]
21Akiko Ogura Noda [1]
22Satoshi Ota [1]
23Naomi Saichi [1]
24Naruya Saitou [1]
25Ryuichi Sakate [1]
26Ryoko Sanbonmatsu [1]
27Yoshiharu Sato [1]
28Mami Suzuki [1]
29Yoshiyuki Suzuki [1]
30Jun-ichi Takeda [1]
31Masayuki Tanaka [1]
32Fusano Todokoro [1]
33Kaori Yamaguchi [1]
34Chisato Yamasaki [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)